ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И ПРЕЗЕНТАЦИОННИ УМЕНИЯ ПРОЕКТ „ОМНИА“

НОВИНИ Медицински университет – София обявява конкурс за подбор на 4-ма преподаватели от Факултета по обществено здраве, за реализиране на обучение по предприемачество и презентационни умения на студенти от специалностите Медицина и Фармация по проект „ОМНИА“ ДОГОВОР № BG05M2ОР001-2.016-0007-С01. Критериите Read More …