Главно меню

СЛЕДДИПЛОМНО ОБУЧЕНИЕ

Специализации

Факултетът по обществено здраве провежда курсове за следдипломно обучение за специалисти, бакалаври и магистри, с медицинско и немедицинско образование. 

ДЕЙНОСТИ:
1.    Подготовка и разпространение на годишно План-разписание за следдипломно обучение във ФОЗ.
2.    Координиране на изпълнението и контрол върху реализацията на учебните планове и програми по годишното План-разписание за следдипломно обучение.
3.    Подготовка на договори за СДО и експертно-консултативна дейност.
4.    Организиране и предоставяне на методична и консултативна помощ по профила на ФОЗ на специалисти, здравни и лечебни заведения, правителствени и неправителствени организации.
5.    Поддържане на информационно-документална база данни за СДО, експертно-консултативната дейност на ФОЗ и действащите законови и подзаконови актове по регулиране и управление на СДО и ЕКД.
6.    Осъществяване на информационна дейност – реклама, издаване на списание “Здравна политика и мениджмънт”, поддържане на Интернет-страница на списанието по въпросите на СДО и експертно-консултативната дейност, установяване на двустранни и многостранни връзки с Интернет-страници на други национални и чуждестранни организации по профила на ФОЗ.
7.    Координация по издаване на учебници, учебни ръководства и други учебни материали във връзка със следдипломното обучение.
8.    Координиране на локални, регионални, национални и международни проекти и програми за провеждане на различни форми на следдипломно обучение и експертно-консултативна дейност.
9.    Организиране на изнесено и извънпланово обучение на територията на страната по заявка на конкретни възложители.

ИЗДАТЕЛСТВО "ФОЗ"

e-mail:  press@foz.mu-sofia.bg

КОНТАКТИ

гр. София, ул. “Бяло море” №8 УМБАЛ “Царица Йоанна” – ИСУЛ ет. 5, 
тел. 02 9432 127

e-mail:  fph@foz.mu-sofia.bg

© Faculty of Public Health  2024          |            Защита на личните данни (GDPR)