Главно меню

КАТЕДРА "ИКОНОМИКА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО"

Ръководител катедра

Проф. Николай Попов, дм

Проф. Николай Попов, дм

e-mail: n.popov@foz.mu-sofia.bg

Катедра „Икономика на здравеопазването“ е създадена през 2003 г. Ръководители на катедрата от създаването й са проф. д-р Стефан Гладилов, дм (2003 – 2014), проф. д-р Тихомира Златанова, дм (2014 – 2020) и проф. Николай Попов, дм от 2020 г.

Мисията на катедрата е чрез разработване на специфични за здравеопазването нови подходи и методи и разнообразни форми на обучение да разпространява и затвърждава основните водещи и съвременни научни постановки в областта на здравната икономика. Да създава условия за задълбочено разбиране и осъзнаване на икономическата значимост на здравеопазването и неговата тясна връзка с икономиката на страната.

Основната цел на катедрата е запознаване на възможно най-голям брой специалисти от различни медицински и немедицински области на познанието с основите на икономическата наука, тяхното приложение в сферата на здравеопазването, ролята им за успешен и ефективен мениджмънт на основните процеси и осигуряване на необходимите парични средства за финансиране на дейността му.

В катедрата се извършва редовно и задочно студентско обучение в рамките на бакалавърски и магистърски програми по „Обществено здраве и здравен мениджмънт” и „Управление на здравните грижи”, бакалавърски програми на „Медицинска сестра“, „Акушерка“, Лекарски асистент“, „Кинезитерапия“, магистърски програми по „Стратегически мениджмънт на фармацевтичната дейност“, „Медицинска рехабилитация и балнеология“, „Трудова медицина и работоспособност“.

Катедрата е база за обучение по специалностите „Икономика на здравеопазването“  и „Медицинска информатика и здравен мениджмънт“. Към момента в катедрата се обучават 18 специализанти, а 164 успешно са придобили специалност.

В катедрата към момента зачислени в докторантура са 7 докторанти. Успешно са защитени 25 дисертации за придобиване на образователната и научна степен „Доктор“.

Членовете на катедрата са взели участие като водещи преподаватели и членове на екипа в 27 национални и международни проекта.

Съставът на катедрата включва професори – 4, доценти – 2, гл. асистенти -2 и един асистент. Всички членове на катедрата имат най-малко една призната специалност.

Състав на катедрата

ИЗДАТЕЛСТВО "ФОЗ"

e-mail:  press@foz.mu-sofia.bg

КОНТАКТИ

гр. София, ул. “Бяло море” №8 УМБАЛ “Царица Йоанна” – ИСУЛ ет. 5, 
тел. 02 9432 127

e-mail:  fph@foz.mu-sofia.bg

© Faculty of Public Health  2024          |            Защита на личните данни (GDPR)