Меню

РЪКОВОДСТВО

Проф. Магдалена Александрова, дм

Декан на Факултет по обществено здраве

Образование

 • 1981 – Полувисше медицинско образование – мед. сестра общ профил;
 • 1998 – “Бакалавър” специалността “Здравни грижи” с професионална квалификация ръководител на здравни грижи и преподавател в медицински колеж, МУ-София;
 • 2003 – “Магистър” по специалността Обществено здраве и здравен мениджмънт с професионална квалификация “здравен мениджър”, МУ-София; 
 • 2007 – “Доктор” по научната специалност Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията.

Специализации

 • 1989 – Проблеми на Анестезиологията; 
 • 1997 – Обществено здравеопазване – Париж; 
 • 2000 – Обществено здравеопазване – Брюксел; 
 • 2003 – Експерт по оценка и акредитация на лечебни заведения за болнична и диагностично-консултативна дейност;

Професионален път

 • 1981-1991 – Медицинска сестра – Клиника по гнойно-септична хирургия НИСМ “Н. И. Пирогов”; 
 • 1991–1995 – Старша Медицинска сестра в Клиника по гнойно-септична хирургия  МБАЛСМ “Н. И. Пирогов”; 
 • 1995-1997 – Експерт в отдел “Медицинско образование” на МЗ;
 • 1997-1998 – Завеждащ студентска канцелария във Факултет “Сестринско дело” при МУ-София;
 • 1998-2005 – Началник студентска канцелария във ФОЗ при МУ-София; 
 • 2005 – Началник отдел студентско обучение във ФОЗ при МУ-София (2005); 
 • 2015 – 2019 – Заместник декан по Учебната дейност във Факултет по обществено здраве при МУ-София;
 • 2019 – Декан на Факултет по обществено здраве при МУ-София

 

ДОЦ. АЛЕКСАНДРИНА ВОДЕНИЧАРОВА, ДМ

Заместник декан по учебната дейност

ПРОФ. Д-Р РАЛИЦА ЗЛАТАНОВА-ВЕЛИКОВА , ДМ

Заместник декан по научна дейност


ПРОФ. Д-Р КРАСИМИР ВИЗЕВ, ДМН

Заместник декан по СДО


ПРОФ. Д-Р КАРОЛИНА ЛЮБОМИРОВА, ДМ

Заместник декан по международна дейност и проекти

ИЗДАТЕЛСТВО "ФОЗ"

e-mail:  press@foz.mu-sofia.bg

КОНТАКТИ

гр. София, ул. “Бяло море” №8 УМБАЛ “Царица Йоанна” – ИСУЛ ет. 5, 
тел. 02 9432 127

e-mail:  fph@foz.mu-sofia.bg

© Faculty of Public Health  2019          |            Защита на личните данни (GDPR)