Главно меню

КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ 2024/2025

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025

Подаване на документи онлайн (ще бъде активирано на 17.06.2024 г.)

Подаване на документи на място:

  1. Системата генерира необходимите формуляри – Заявление и Декларация по образец, валиден само за ФОЗ при МУ-София.

  1. Всеки кандидат-студент носи оригиналните дипломи и ксерокопия  от тях: за завършено средно образование и/или диплома за завършена предходна степен на висше образование, в зависимост от изискванията за кандидатстване за съответната специалност. Ксерокопията не е необходимо да бъдат нотариално заверени. След сверяване оригиналните дипломи се връщат. (виж Справочник за кандидатстване)

  1. Платежно нареждане за внесена такса. Таксите за явяване на изпити, както и тези за обработка на документи очаквайте в раздел „Учебни такси“.

Сумата се превежда само по банков път на сметката на Факултета по обществено здраве „проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“. Копие от платежното се носи в деня на подаване на документите. В платежното нареждане от банката задължително се изписват трите имена по лична карта и специалността, за която се кандидатства.

Банкова сметка:

BG47BPBI79403163982101, BIC: BPBIBGSF,

ЮРОБАНК АД КЛОН ДОНДУКОВ № 4-6

Внесени такси за кандидатстудентски изпити не се връщат!

*Забележка: От такса за кандидатстване (чл.95, ал.7, т.1,2,3 и 4 от  ЗВО) се освобождават след представяне на всички актуални документи: кръгли сираци; лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто; военноинвалиди и военнопострадали; лица, отглеждани до пълнолетието си в домовете за деца,  лишени от родителска грижа.  Полусираците заплащат 50% от таксата за кандидатстване.

  1. За възстановяване на студентски права е необходимо уверение от съответното висше училище;

  1. При класирането по специалности кандидат-студентите по чл. 68, ал. 3, (т.1, 2, 3, 4, 5 и 6)  от ЗВО  се състезават помежду си за определен брой от местата за редовен прием. Разпределението на местата за всички специалности по двете професионални направления  7.5. Здравни грижи и 7.4. Обществено здраве са публикувани в Справочник за кандидатстване.

  1. Документи за кандидат-студенти по чл. 68, ал. 3 (т. 1, 2, 3, 4 , 5 и 6) от Закона за висшето образование*: Кандидат-студентите от посочените категории прилагат оригиналите на документите си за сверяване, както и ксерокопия от тях –  смъртен акт и удостоверение за наследници; експертно решение на ТЕЛК (с печат за влязло в сила решение), актове за раждане на деца и други необходими документи.

*Документи по чл. 68, ал. 3 от ЗВО, които не са подадени като приложение към заявлението за кандидатстване, не могат да бъдат представяни допълнително и няма да бъдат признавани на по-късен етап!

7. Процедурата за кандидат-студенти, завършили средно или висше образование в чужбина  в съответствие със Закона за висшето образование (ЗВО) и Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България са публикувани в Справочника за кандидатстване.

8. При подаване на документите на място всеки кандидат-студент получава входящ №, място и час за провеждане на изпита.

9. Важно за подаване на документи онлайн: Успешната регистрация в системата и изпращане на документите Ви НЕ ОЗНАЧАВА, че сте одобрен за изпит или класиране.

Следва тяхното разглеждане и одобрение от експерт по специалността, за която кандидатствате.

Вашата регистрация е напълно завършена, едва след като сте получили съобщение на електронната си поща с текст: „Одобрен кандидат“ и получите персоналния си входящ номер.

*Ако до два дни от подаване на документите си не получите горното съобщение, моля свържете се с нас на телефоните за контакт!

ИЗДАТЕЛСТВО "ФОЗ"

e-mail:  press@foz.mu-sofia.bg

КОНТАКТИ

гр. София, ул. “Бяло море” №8 УМБАЛ “Царица Йоанна” – ИСУЛ ет. 5, 
тел. 02 9432 127

e-mail:  fph@foz.mu-sofia.bg

© Faculty of Public Health  2024          |            Защита на личните данни (GDPR)