Главно меню

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

Връзка с LEGOSH

Global database on occupational safety and health legislation

Основна мисия на Факултета по Обществено Здраве е изграждането на нова генерация здравни политици и мениджъри, с широки познания, стратегическо мислене и креативни идеи. Здравето и безопасността на трудещите се е основополагащ елемент на общественото здраве, приоритет в академичното обучение на студентите, специализантите, докторантите на  ФОЗ.

Актуализирането и развитието на трудовото законодателство, обмяната на добри законодателни практики и реализирането на по-високите стандарти в осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд, защита на работещите и гарантирана социална сигурност като основна мисия на Международната Организация на Труда (МОТ) е подпомагана от страните – членки. Към разработването на иновативна глобална база данни Global database on occupational safety and healthlegislation (LEGOSH), със законодателни документи, институции и програми, действащи в отделните държави и свързани с гарантирането на правата, здравето и безопасността на работещите се присъедини МУ София, ФОЗ и Катедрата по ТРУДОВА МЕДИЦИНА  с участие в обновяване на базата данни към 2014г., за което е изразена  благодарност:

www.ilo.org/legosh

 http://www.ilo.org/safework/info/publications/WCMS_244375/lang–en/index.htm

 LEGOSH (Global database on occupational safety and healthlegislation)  е първия световен източник на информация и мощен инструмент за оформянето, формулирането и възприемането на съвременни закони за здраве и безопасност на труда, за извършването на задълбочени сравнителни проучвания и анализи, за създаването на стратегии и търсенето на експертна помощ.

LEGOSH предоставя свободен достъп до официална,  достоверна информация, налична за всички заинтересовани – законодатели, политици, работнически организации, работници, изследователи, работодатели и широката общественост и  е практически нагледен инструмент, който намира място в обучението и  изграждането на бъдещите здравни политици, мениджъри и трудови медици.

ФОЗ ви предоставя лесен достъп чрез следните връзки:

http://www.ilo.org/dyn/legosh/en/f?p=14100:1:0::NO

http://www.ilo.org/dyn/legosh/en/f?p=14100:1000:3653598158053::NO

НОВИНИ

Simeon Slavchev

Конкурс за Еразъм преподаватели – гр. Дяково, Косово

НОВИНИ КОНКУРС ЗА ЕРАЗЪМ ПРЕПОДАВАТЕЛИ – гр. ДЯКОВО, КОСОВО Медицински университет – София, Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ обявява конкурс за подбор на 1 преподавател за реализиране на Еразъм мобилност с цел преподаване в University «Fehmi

Повече »
Simeon Slavchev

Конкурс за Еразъм преподаватели – гр. Тирана, Албания

НОВИНИ КОНКУРС ЗА ЕРАЗЪМ ПРЕПОДАВАТЕЛИ – град ТИРАНА, АЛБАНИЯ Медицински университет – София, Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ обявява конкурс за подбор на 2-ма преподаватели за реализиране на Еразъм мобилност с цел обучение в University of

Повече »
foz_user

Информационен ден по програма Еразъм+ на 27.02.2024

НОВИНИ  Заповядайте на нашия Инфо Ден за програма Еразъм+, организиран от Медицински университет – София!   Дата: 27.02.2024гЧас: 11:30чМестоположение: Аудитория I, МБК (ул. “Здраве” 2)https://goo.gl/maps/dNfVZwTU49YY35vA6  На информационния ден ще имате възможност да зададете всички въпроси, които Ви интересуват, както и да научите още много нови

Повече »
foz_user

КОНКУРС ЗА ЕРАЗЪМ ОБМЕН НА СТУДЕНТИ – гр. ДЯКОВО, КОСОВО

НОВИНИ КОНКУРС ЗА ЕРАЗЪМ ОБМЕН НА СТУДЕНТИ – гр. ДЯКОВО, КОСОВО Медицински университет – София, Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ обявява конкурс за подбор на трима студенти специалност „медицинска сестра“ за реализиране на Еразъм мобилност с

Повече »
foz_user

КОНКУРС ЗА ЕРАЗЪМ ПРЕПОДАВАТЕЛИ – КОСОВО

НОВИНИ КОНКУРС ЗА ЕРАЗЪМ ПРЕПОДАВАТЕЛИ –  гр. ДЯКОВО, КОСОВО| Медицински университет – София, Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ обявява конкурс за подбор на 4-ма преподаватели за реализиране на Еразъм мобилност с цел преподаване в University «Fehmi

Повече »

ИЗДАТЕЛСТВО "ФОЗ"

e-mail:  press@foz.mu-sofia.bg

КОНТАКТИ

гр. София, ул. “Бяло море” №8 УМБАЛ “Царица Йоанна” – ИСУЛ ет. 5, 
тел. 02 9432 127

e-mail:  fph@foz.mu-sofia.bg

© Faculty of Public Health  2024          |            Защита на личните данни (GDPR)