Главно меню

ОБУЧЕНИЕ

Обучение

Факултетът предлага обучение в бакалавърски и магистърски програми в две  направления:

Направление “Обществено здраве” 

Специалност “Обществено здраве и здравен мениджмънт” ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“

Специалност „Управление на здравните грижи”  ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“

Специалност “Кинезитерапия”  ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“

Специалност “Трудова медицина и работоспособност”  ОКС „магистър“

Специалност “Стратегически мениджмънт на фармацевтичната дейност” ОКС „магистър“

Специалност “Управление на клинични изпитвания” ОКС „магистър“

Специалност „Медицинска козметика“ ОКС „магистър“

Специалност „Здравословно и диетично хранене“

Специалност „Медицинска рехабилитация и балнеология“ ОКС „магистър“

Специалност „Клинични здравни грижи“ ОКС „магистър“

Направление “Здравни грижи”

Специалност „Медицинска сестра”,  ОКС „бакалавър“

Специалност „Акушерка”, ОКС „бакалавър“

Специалност “Лекарски асистент” ОКС „бакалавър“ 

Факултетът по обществено здраве подготвя лидери на реформата в здравеопазването с нов управленски стил. Бъдещите управленски кадри, дипломирани във Факултета по обществено здраве са способни рационално да управляват болничната и извънболничната помощ в страната.

Факултетът предлага обучение в бакалавърски и магистърски програми в 2 направления:

Направление “Обществено здраве” 

Специалност  “Обществено здраве и здравен мениджмънт” – Бакалавър и Магистър

Специалност „Управление на здравните грижи”  – Бакалавър и Магистър

Специалност “Кинезитерапия” – Бакалавър

Специалност “Трудова медицина и работоспособност” – Бакалавър и Магистър

Специалност “Стратегически мениджмънт на фармацевтичната дейност” – Магистър

Специалност “Управление на клинични изпитвания” – Магистър

Направление “Здравни грижи”

Специалност „Медицинска сестра” – бакалавър

Специалност „Акушерка” – бакалавър 

Специалност “Лекарски асистент” – Бакалавър

Следдипломното обучение и специализация на висшите медицински и немедицински кадри се организира и провежда по реда и условията на ЗВО, наредбите на МОН и МЗ. То включва специализация и продължителна квалификация на специалистите с висше образование в системата на здравеопазването.

Факултетът по обществено здраве подготвя лидери на реформата в здравеопазването с нов управленски стил. Бъдещите управленски кадри, дипломирани във Факултета по обществено здраве са способни рационално да управляват болничната и извънболничната помощ в страната.

ИЗДАТЕЛСТВО "ФОЗ"

e-mail:  press@foz.mu-sofia.bg

КОНТАКТИ

гр. София, ул. “Бяло море” №8 УМБАЛ “Царица Йоанна” – ИСУЛ ет. 5, 
тел. 02 9432 127

e-mail:  fph@foz.mu-sofia.bg

© Faculty of Public Health  2024          |            Защита на личните данни (GDPR)