Меню

КАТЕДРА "ЗДРАВНА ПОЛИТИКА И МЕНИДЖМЪНТ"

 • Да обучава специалисти по обществено здраве и здравен мениджмънт с висока степен на професионализация, които да осигурят ефективно и адекватно на съвременните изисквания здравеопазване;
 • Да осигури и разпространява съвременни знания в областта на здравната политика, здравния мениджмънт и общественото здраве въз основа на научно обосновани доказателства;
 • Да подготви нова генерация здравни мениджъри, носители на предприемачески дух, които да притежават необходимите знания и умения за справяне с предизвикателствата на формиращият се пазар на здравни услуги и на съвременната здравеопазна практика;
 • Да осигури напрекъснато обучение и методическа подкрепа на здравните политици и мениджъри за повишаване качеството и ефективността от тяхната дейност чрез използването на съвременни здравнополитически и управленски технологии;
 • Да промени традиционния медико-биологичен образ на медицинските знания и практика с въвеждането на мултидисциплинарен подход, който обедини и приложи методите на социалното познание с тези на клиничната медицина.

Обучението на студентите има за цел те да придобият теоретични знания и практически умения, необходими за компетентно разработване и решаване на управленски, организационни, социалномедицински и здравно-политически проблеми на всички нива от националната здравеопазна система. Крайният продукт на обучението следва да осигури формирането на нова генерация иновативни  и компетентни здравни мениджъри отговарящи на европейските стандарти.

 1. Разработка на съвременни програми за обучение в областта на здравната политика, здравния мениджмънт и организацията на здравеопазването.
 2. Повишаване ефективността на учебния процес с използване на интерактивни педагогически методи.
 3. Предоставяне на съвременни мениджърски, организационни и икономически знания и умения, приложими  в националната система на здравеопазване;
 4. Запознаване с актуалното състояние и проблемите на системите на здравеопазване в света.
 5. Запознаване с методите на социално-медицинските, организационни и здравно-политически анализи и  оценката на дейността на социално ориентираните и пазарно регулирани системи и структурни елементи;
 6. Изучаване на социално-медицински и здравно-политическа методи и технологии, приложими на макро- и микро ниво на здравната система;

Ръководител катедра

Проф. д-р Ралица Златанова - Великова, дм

 • Образования;
 • Специалности;
 • Интереси

Състав на катедрата

ИЗДАТЕЛСТВО "ФОЗ"

e-mail:  press@foz.mu-sofia.bg

КОНТАКТИ

гр. София, ул. “Бяло море” №8 УМБАЛ “Царица Йоанна” – ИСУЛ ет. 5, 
тел. 02 9432 127

e-mail:  fph@foz.mu-sofia.bg

© Faculty of Public Health  2019          |            Защита на личните данни (GDPR)