Меню

КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ 2023/2024

КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ 2023/2024 НА ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ "ПРОФ. Д-Р ЦЕКОМИР ВОДЕНИЧАРОВ, ДМН" ПРИ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022г.

Факултет по Обществено здраве „ Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ към Медицински Университет – София обявява допълнителен прием на документи в периода 

09 август – 20 септември 2021 г. 

за държавна поръчка за специалностите:

  1. Обществено здраве и здравен мениджмънт– степен бакалавър, редовна форма на обучение (писмен изпит);

  2. Медицинска сестра– степен бакалавър, редовна форма на обучение (писмен изпит);

  3. Управление на здравните грижи – степен бакалавър, редовна и задочна форма на обучение (писмен и устен изпит);

  4. Кинезитерапия– степен магистър, редовна форма на обучение (по документи);

  5. Здравословно и диетично хранене– степен магистър (на  основание  §5  и  §32,  ал.  2  от  Преходните  и заключителни разпоредби и чл. 42, ал. 1,т.1  буква «а» от ЗВО и Решенияна  АС  на  МУ-София  от 01.07.2014г.и 11.02.2016г.), редовна форма на обучение (устен изпит).

За повече информация:

https://foz.mu-sofia.bg/

Гр. София, ул. Бяло море № 8, ИСУЛ, ет. 5

тел. 02/ 9432 304 и 02/ 9432 372

Информация за изпити по допълнителен прием за учебната 2021/2022г.

 1. 21.09.21- 10:00ч.– писмен изпит по “Етика” за специалности:

  • Медицинска сестра – степен бакалавър, редовна форма на обучение;

  • Обществено здраве и здравен мениджмънт  – степен бакалавър, редовна форма на обучение;

 2. 21.09.21- 10:00ч.устен изпит за специалност:

  • Здравословно и диетично хранене;

 3. 21.09.21- 13:00ч.писмен изпит по “Социална медицина и здравен мениджмънт” за специалност:

  • Управление на здравните грижи – степен бакалавър, редовна и задочна форма на обучение;

 4. 23.09.21- 09:00ч.устен по “Социална медицина и здравен мениджмънт” за специалност:

  • Управление на здравните грижи – степен бакалавър, редовна и задочна форма на обучение;

Всички изпити ще са на терирторията на УМБАЛ “Царица Йоанна – ИСУЛ”.

 ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021г.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 

Кандидат-студентите подават онлайн или на място – лично или чрез други лица следните документи:

 1. Попълнено Заявление и Декларация. Документите са по образец, валиден само за ФОЗ при МУ-София. При подаване на документи на място – заявлението и декларацията се попълват на място. 

Онлайн: Попълнено и сканирано Заявление и Декларация за смяна на имената (ако е приложима). 

Документите се изтеглят от прикачените файлове в края на указанията. 

 1. Оригинал и  ксерокопие  на  дипломата,  в зависимост от изискванията за кандидатстване за съответната специалност. Когато се подават документи на място се представя оригинал на дипломата и ксерокопие от нея, като ксерокопието остава при приемащия документите:
 • За специалности: „Медицинска сестра“, „Акушерка“ и „Лекарски асистент“ – „бакалавър“: оригинална диплома и ксерокопие за завършено средно образование;
 • За специалност „Клинични здравни грижи“-„магистър“*: оригинална диплома и ксерокопие за завършено полувисше образование или „специалист“ от медицински колеж с професионална квалификация „Медицинска сестра“;
 • За специалност „Кинезитерапия“ на ОКС „магистър“ оригинална диплома и ксерокопие за завършено висше образование на степен „бакалавър“ по „Кинезитерапия“. (При кандидатстване за тази специалност не се заплаща такса. Класирането е по документи.)

Онлайн: Сканирана оригинална диплома, в зависимост от изискванията за кандидатстване за съответната специалност (описани в т.2).

 1. Платежно нареждане за внесена такса. Таксата за явяване на изпит е в размер на 70,00 лв., превежда се по банков път на сметката на Факултета по обществено здраве и се представя в деня на подаване на документите (на място).

Онлайн: Сканирано платежно нареждане за внесена такса.

В платежното нареждане от банката задължително се изписват трите имена по лична карта на кандидат-студента.

 

BG47BPBI79403163982101, BIC: BPBIBGSF,

ЮРОБАНК АД КЛОН ДОНДУКОВ № 4-6 

Внесени такси за кандидат-студентски изпити не се връщат! 

 1. От заплащане на такса за изпит по чл. 95 ал. 7, т. 1, 2, 3 и 4 от ЗВО се освобождават:
  • лица, които са кръгли сираци;
  • лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто;
  • военноинвалиди и военнопострадали;
  • лица, които към момента на навършване на пълнолетие са с предприета мярка за закрила по реда на Закона за закрила на детето – настаняване в приемно семейство, социална услуга от резидентен тип или специализирана институция; 
 1. При облекчени условия и по ред, определени с правилника за дейността на висшето училище, се приемат кандидатстващи по чл. 68, ал. 3 от ЗВО, успешно участвали в конкурсните изпити:
  • класирани с еднакъв бал;
  • (изм. – ДВ, бр. 17 от 2018 г.) лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто;
  • (доп. – ДВ, бр. 54 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) военноинвалиди и военнопострадали;
  • кръгли сираци;
  • майки с три и повече деца;
  • близнаци, когато са кандидатствали едновременно в едно и също професионално направление и висше училище, и единият от тях е приет.

При класирането по специалности:

 • Кандидат-студентите от категория „лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто“ и „майки с три и повече деца“ се състезават помежду си за 6 % от местата за редовен прием.
 • Кандидат-студентите близнаци се състезават за 2% от местата за редовен прием, ако са заявили желанието си при подаване на документите.

При подаване на документи за кандидат-студенти по чл. 68, ал. 3 от ЗВО на място се носят оригиналите на необходимите документи изброени по-долу, а при подаване онлайн – те се изпращат сканирани:

 • За кръгли сираци – смъртен акт, удостоверение за наследници и ксерокопия от тях;
 • За лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто – решение на ТЕЛК и ксерокопие от него;
 • Военноинвалиди и военнопострадали – съответен удостоверяващ документ;
 • За майки с три и повече деца актове за раждане на децата и ксерокопия от тях;
 • За близнаци актове за раждане и ксерокопия от тях.

 

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ОНЛАЙН И НА МЯСТО:

от 01.09.2020г. до 18.09.2020 г. (вкл.)

На място документите ще се подават само в работни дни от 10,00 до 16,00ч.

УМБАЛ “Царица Йоанна-ИСУЛ”, ул. „Бяло море“ №8

Телефони за връзка: +359 2 9432  вътрешни: 304, 292, 267, 372, 216, 127

Очаквайте допълнителна информация!

ГРАФИК ЗА ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИ СТУДЕНТИ:

От 26.07.2021г. до 30.07.2021г. (вкл.) новоприетите студенти по всички специалности ще подават документите си за записване в същата сграда, където се приемаха документи за кандидатстване, разположена в двора на УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“.

ГРАФИК:

Всеки ден от 09:00 до 12:30 ч.

се подават документи за специалности:

 1. „Медицинска сестра“ – „бакалавър“
 2. „Акушерка“-„бакалавър“, „Трудова медицина и работоспособност“- „магистър“
 3. „Лекарски асистент“– „бакалавър“,„Здравословно и диетично хранене“ и „Медицинска козметика“ – „магистър“
 4. „Управление на здравните грижи“ – „бакалавър

Всеки ден от 13:00 до 16:00 ч.

се подават документи за специалности:

 1. „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ – „магистър“
 2. „Управление на    клинични    изпитвания“     и „ Стратегически мениджмънт на фармацевтичната дейност– „магистър“  и „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ – „бакалавър“
 3. „Управление на здравните грижи“ – „магистър“
 4. „Кинезитерапия“ –  „бакалавър“  и  „магистър“  и  „Медицинска рехабилитация и балнеология“ – „магистър“

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:

 1. При записване  за  специалности  на  ОКС  „бакалавър“  –  всеки новоприет студент носи оригиналната си диплома и ксерокопие от нея за  средно образование.
 2. При записване  за  специалности  на  ОКС  „магистър“  –  всеки новоприет студент носи оригиналната диплома и ксерокопие от нея за  средно образование , както и оригинал и ксерокопие на дипломата си за предходна степен на висше образование.

Ксерокопията  на  дипломите  не  е  необходимо  да  бъдат  нотариално заверени. След сверяване оригиналните дипломи се връщат.

 1. Лична карта.
 2. Студентска книжка (закупува се предварително от университетска книжарница).
 3. На място се получава и попълва лично от студента 1 бр. „Именник“.
 4. На място се получава и попълва лично от студента 1 бр. Декларация, че студентът не се обучава в друг държавен университет за придобиване на същата или по-ниска ОКС, съгласно изискванията на чл.91, ал.7, т.2 от Закона за висше образование.
 5. Снимки с размер за лична карта – 4 броя.
 6. Медицинско свидетелство от общопрактикуващия лекар.

 Не се изисква медицински документ от психодиспансер.

 1. Уверения, ако са необходими на студента.
 2. Платежно нареждане за внесена такса за първи семестър Годишните такси за обучение са публикувани на сайта на ФОЗ, МУ-София. При записване се заплаща таксата за първи семестър по банков път на сметката на Факултета по обществено здраве „ Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“.

Информация за семестриални такси!

В платежното нареждане  задължително се изписват трите имена и специалността, за която ще се обучава лицето.  

Банкова сметка на Факултет по обществено здраве при МУ-София:

IBAN: BG47BPBI79403163982101, BIC: BPBIBGSF

ЮРОБАНК АД КЛОН ДОНДУКОВ № 4-6

Внесени такси не се връщат!

ГРАФИК ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

Прием на документи

За специалности на ОКС „бакалавър“:

От 14.06.2023г. до 07.07.2023г., от 9,00 до 16,00 ч.

(без прием на място в събота и неделя)

За специалности на ОКС „магистър“:

От 14.06.2023г. до 12.07.2023г., от 9,00 до 16,00 ч.

(без прием на място в събота и неделя)

На място документи ще се приемат на територията на

УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“, ул. „Бяло море“ №8,

(в дясно от централния вход на болницата, в двора на Аулата)

Телефони за връзка: 02/9432  вътр.: 304, 292, 267, 205, 372, 216

 РЕЗУЛТАТИ:

 За специалности „бакалавър“: 12.07.2023г.

За специалности „магистър“: 24.07.2023г.

 

КЛАСИРАНЕ:

 За специалности „бакалавър“: 13.07.2023г.

 За специалности „магистър“: 26.07.2023г.

 

ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ:

 За специалности „бакалавър“:

от 17.07.2023г. до 21.07.2023г. (вкл.), от 9.00 до 16.00ч.

За специалности на ОКС „магистър“:

от 27, 28 и 31.07.2023г. (вкл.), от 9.00 до 16.00ч.

 

Телефони за връзка с експертите по специалности: 

   • „Управление на здравни грижи“ – бакалавър и магистър, „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ – бакалавър
      –  02/9432 304;
   • “Медицинска сестра”, “Акушерка”, “Трудова медицина и работоспособност” –   02/9432 292; 
   • “Кинезитерапия” – бакалавър и магистър, „Медицинска рехабилитация и балнеология“ – 02/9432 267;
   • „Лекарски асистент“,  „Медицинска козметика“,  „Здравословно и диетично хранене“ – 02/9432 372;
   • “Обществено здраве и здравен мениджмънт” – магистър, “Управление на клинични изпитвания”, “Стратегически мениджмънт на фармацевтичната дейност” –  02/9432 216
   • Деловодство – 02/9432 127

 

 

Образователно-квалификационна степен "бакалавър" - редовна и задочна форма на обучение

Приемът на студенти във Факултета по обществено здраве при Медицински университет-София се извършва на основание “Наредба за Държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България” на Министерството на образованието и науката.

Студентите изпълнили задълженията си по учебния план получават диплома за завършено висше образование на образователно-квалификационна степен:

 • „Бакалавър“ – редовна форма на обучение по специалностите: „Медицинска сестра“, „Акушерка“, „Лекарски асистент“ и „Кинезитерапия“;
 • „Бакалавър“ – редовна и задочна форма на обучение по специалностите: „Управление на здравните грижи“ и „Обществено здраве и здравен мениджмънт“.
 • „Магистър“ – задочна  форма на  обучение по специалностите: „Обществено здраве и здравен мениджмънт“, Стратегически   мениджмънт   на   фармацевтичната дейност“, „Управление на клинични изпитвания“, „Трудова медицина и работоспособност“ и „Управление на здравните грижи“;
 • „Магистър“ – редовна  форма на  обучение по специалност „Кинезитерапия“;
 • „Магистър“* (на основание чл. 42, ал. 1, т. 1 буква «а» от ЗВО и Решения на АС на МУ-София от 01.07.2014г. и 11.02.2016 г.)- редовна форма на обучение по специалностите: Клинични здравни грижи“, „Медицинска рехабилитация и балнеология“, „Медицинска козметика“ и „Здравословно и диетично хранене“;
 • „Магистър“ – дистанционна форма на обучение по специалностите: „Обществено здраве и здравен мениджмънт“, „Стратегически   мениджмънт   на   фармацевтичната дейност“ и „Трудова медицина и работоспособност“.

ИЗДАТЕЛСТВО "ФОЗ"

e-mail:  press@foz.mu-sofia.bg

КОНТАКТИ

гр. София, ул. “Бяло море” №8 УМБАЛ “Царица Йоанна” – ИСУЛ ет. 5, 
тел. 02 9432 127

e-mail:  fph@foz.mu-sofia.bg

© Faculty of Public Health  2019          |            Защита на личните данни (GDPR)