Меню

КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ 2023/2024

УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 г. ВЪВ ФАКУЛТЕТА ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ "ПРОФ. Д-Р ЦЕКОМИР ВОДЕНИЧАРОВ, ДМН" ПРИ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ

Приемът на студенти във Факултета по обществено здраве  „проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ (ФОЗ) при МУ-София се извършва в област на висше образование           7. Здравеопазване и спорт, по две професионални направления –  7.4. Обществено здраве и 7.5. Здравни грижи,  на  основание  Наредбата за държавните изисквания за прием на студенти на Министерството на образованието и науката. Броят на местата за прием на студенти се утвърждава от Министерски съвет.

Факултет по обществено здраве “проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн” при МУ-София ще се съобрази с всички промени, произтичащи от нормативни актове, влезли в сила след публикуването на настоящата информация.

Класирането за специалностите във ФОЗ се извършва по първата желана специалност, посочена в заявлението и по низходящ бал. За дадена специалност се класират по низходящ бал само лица, посочили тази специалност на първо място.

Факултет по обществено здраве “проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн” при МУ-София провежда обучение по различни специалности. Студентите изпълнили задълженията си по учебния план получават диплома за завършено висше образование по специалности на образователно-квалификационни степени, както следва:

СПЕЦИАЛНОСТИ НА ОКС „БАКАЛАВЪР“:

 • “Медицинска сестра“, „Акушерка“, „Лекарски асистент“ и „Кинезитерапия“ – редовна форма на обучение. За тези специалности се приемат лица със завършено средно образование.
 • „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ – редовна и задочна форма на обучение. За специалността се приемат лица със завършено средно образование.
 • „Управление на здравните грижи“ – редовна и задочна форма на обучение. За специалността се приемат лица, които вече имат  придобита специалност от професионално направление 7.5. „Здравни грижи“ на степен  “специалист“  или „професионален бакалавър“ от медицински колежи.

 СПЕЦИАЛНОСТИ НА ОКС „МАГИСТЪР“:

 • „Обществено здраве и здравен мениджмънт“, „Трудова медицина и работоспособност“, „Стратегически мениджмънт на фармацевтичната дейност“, задочна форма на обучение. Приемат се лица със завършена степен „бакалавър“или „магистър“.
 • „Управление на здравните грижи“, задочна форма на обучение. За специалността се приемат лица, които имат:
 • завършено висше образование на степен  „бакалавър“ по специалностите: „Управление на здравните грижи“,  „Акушерка“  или  „Медицинска сестра“

или

 • лица с придобита специалност от професионално направление 7.5. „Здравни грижи“– „професионален бакалавър по…“  и  висше  образование  „бакалавър“  по една от специалностите: „социални дейности“, „социална педагогика“, „социален мениджмънт“ или „здравен мениджмънт“
 • „Управление на клинични изпитвания“, задочна форма на обучение. Приемат се лица със завършена степен „магистър“.
 • „Обществено здраве и здравен мениджмънт“, „Трудова медицина и работоспособност“ и “Стратегически мениджмънт на фармацевтичната дейност” в дистанционна форма на обучение се приемат студенти след завършена степен „магистър“.
 • За специалност „Медицинска журналистика“ –задочна форма на обучение, се приемат студенти със завършена степен „бакалавър“ или „магистър“ по специалностите „журналистика“ или „връзки с обществеността“.

Специалности на ОКС „Магистър“*  на основание чл. 42, ал. 1, т.1  буква «а» от ЗВО и Решения на АС на МУ-София от 01.07.2014г. и 11.02.2016г., редовна форма на обучение:

 • За специалност „Медицинска рехабилитация и балнеология“ сеприемат лица, завършили степен „професионален бакалавър“ с професионална квалификация  „рехабилитатор“.
 • За специалност „Медицинска козметика“ се приемат лица, завършили степен  „професионален бакалавър“  с професионална квалификация  „медицинска козметика“. 

Чл.7 За обучение във Факултета по обществено здраве „проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ могат да кандидатстват  и  лица, които са:

 • чужденци, постоянно пребиваващи в страната;
 • имат двойно гражданство (едното, от които е българско), постоянно пребиваващи в страната;
 • не изтърпяват присъди към началото на учебната година;
 • правоимащи по чл. 68, ал. 3, (т. 1, 2, 3, 4, 5 и 6) от Закона за висше образование;
 • студенти по „Управление на здравните грижи“, „Обществено здраве и здравен мениджмънт“, „Медицинска сестра“, „Акушерка“, „Лекарски асистент“, „Кинезитерапия“, в други висши медицински училища в страната и желаят прехвърляне в София;
 • студенти, които кандидатстват за възстановяване на студентски права.

ИЗДАТЕЛСТВО "ФОЗ"

e-mail:  press@foz.mu-sofia.bg

КОНТАКТИ

гр. София, ул. “Бяло море” №8 УМБАЛ “Царица Йоанна” – ИСУЛ ет. 5, 
тел. 02 9432 127

e-mail:  fph@foz.mu-sofia.bg

© Faculty of Public Health  2019          |            Защита на личните данни (GDPR)