Главно меню

Управлението на качеството представлява процес, включващ управленските функции планиране и взимане на решения, организиране,ръководене, координиране, мотивиране и контрол насочени към дейностите и ресурсите в организацията с цел постигане на пълно съответствие между крайните резултати от нейната дейност и стандартизираните изисквания за целта.

Процесът на управление на качеството трябва да се разглежда като система, изградена от множество взаимосвързани правила и норми, които в своята цялост осигуряват постигането на резултати, притежаващи благоприятни характеристики за потребителите.

Съгласно ISO под качество се разбира степента на съответствие на крайните резултати от дейността на организациите с тези,определени като оптимални за задоволяването на необходимостите на потребителите, опазващи тяхното здраве и гарантиращи хармонията с околната среда

Дейност на Комисията за контрол върху качеството на обучение

Управлението на качеството на Факултета по обществено здраве „проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ при Медицински университет – София се осъществява чрез система за управление на качеството, съобразена с особеностите на професионалните направления. Във връзка с това през м. декември 2023 г. със заповед № Д-180/04.12.2023 г. на Декана на ФОЗ е актуализиран състава на Комисията за контрол върху качеството на обучение по направления: „Обществено здраве” и „Здравни грижи”. Утвърдени са катедрени отговорници по тази дейност. Разработена е и въведена система за оценяване и поддържане на качеството на обучението и на академичния състав.

За осигуряване на ефективното управление на ФОЗ и неговите основни звена,
водещо до качествено взаимодействие, е създадена организация за:

 • информираност на членовете на колектива /преподаватели, административен
  персонал и студенти/ за начина, по който се оценяват професионалните
  направления.
 • обратна връзка чрез Деканския и Катедрените съвети;
 • прозрачност в действията на колективните органи за управление;
 • отчетност – ежегоден отчет на факултетното ръководство пред Общото
  събрание;
 • контрол на решенията и действията на ръководните органи – чрез участие на
  студенти и докторанти в органите за управление.

Някои от основните дейности на Комисията са свързани с:

 • Подпомагане на Декана, ФС, катедрите и администрацията за въвеждане на факултетско ниво утвърдените от Ректора и Академичния съвет
  стандарти, методологии, методики и информационни системи за оценяване и контрол на качеството;
 • Подпомагане на ръководството на Факултета за реализирането на дейности, чрез които функционира Системата за управление на качеството;
 • Участва в подготовката и провеждането на акредитацията на факултета;
 • Изготвя предложения до Декана и Факултетния съвет за проекти и решения за подобряване на дейността на учебния процес.

Деканът упражнява контрол върху дейността на Комисията, може да ѝ възлага задачи в обхвата на нейните правомощия, да следи за изпълнението им, да изисква писмен отчет за резултатите от дейността, да санкционира по административен ред членовете на комисията и да прави предложения за промени в състава ѝ.

Заседанията на Комисията обикновено се провеждат два пъти годишно (в края на всеки семестър) или при необходимост – например по време на процедури за акредитация; при обстоятелства, които налагат становището на Комисията в помощ на
ръководството на ФОЗ и др.

Основните въпроси, които се обсъждат по време на заседанията на Комисията за
контрол върху качеството на обучение са свързани с:

 • Актуални проблеми на качеството в Медицински университет/ФОЗ;
 • Резултати от учебния процес;
 • Провеждане на изпити, колоквиуми и трудности в процеса на подготовка на студентите и докторантите;
 • Адекватността на учебните планове и програми, както и материалната база;
 • Защитата на докторски, бакалавърски и магистърски научни трудове;
 • Разглеждане на резултатите от анкетните проучвания сред студентите, специализантите и докторантите;
 • Разглеждане на учебната документация и досиетата на докторантите за пропуски
 • и непълноти;
 • Резултатите от проведените Вътрешни одити за оценка на качеството и функциониране на съответните програми за обучение, проведени в Катедрите на ФОЗ.

След края на всеки семестър, Комисията изготвя отчет и анализ на качеството на
обучение, който се депозира при Декана за разглеждане и след неговото обсъждане се
изпраща на Председателя на Общоуниверситетската комисия за управление и оценка на
качеството на учебния процес.

Комисията осъществява своята дейност чрез активно взаимодействие,
координация и сътрудничество с Ръководството на ФОЗ, Ръководителите на Катедри,
членовете на катедрените съвети и Ръководителите на базите за обучение на ФОЗ.

За подобряване качеството на учебната и научната дейност се извършва:

 • ежегодна оценка и актуализиране на учебните планове и програми;
 • периодично проучване удовлетвореността на студентите от качеството на
 • учебния процес чрез анонимна анкета;
 • срещи със студентите за обсъждане на проблеми, свързани с управлението на
 • учебния процес и на качеството на обучението;
 • оценки на курсовите ръководители за качеството на текущия учебен процес;
 • оценяване на изпитните резултати и вземането на адекватни управленски решения;
 • периодичен отчет на предложенията и мненията на студентите и докторантите, въз основа на които се предприемат действия за адекватното им приложение в учебния процес.

ИЗДАТЕЛСТВО "ФОЗ"

e-mail:  press@foz.mu-sofia.bg

КОНТАКТИ

гр. София, ул. “Бяло море” №8 УМБАЛ “Царица Йоанна” – ИСУЛ ет. 5, 
тел. 02 9432 127

e-mail:  fph@foz.mu-sofia.bg

© Faculty of Public Health  2024          |            Защита на личните данни (GDPR)