Факултет по обществено здраве 

Факултетът по обществено здраве е един от четирите факултета в структурата на Медицински Университет - София. Той е създаден през 2001г. с подкрепата на Пакта за стабилност и в партньорство с водещи институции от страните на Европейския съюз и Световната здравна организация. 
Със създаването на Факултета по обществено здраве бе реализиран български проект с европейско значение. Факултетът е модерна университетска формация за въвеждане на студенти и докторанти в специфичната за здравеопазването управленска наука – политика и мениджмънт на общественото здраве.
Основните цели на Факултета са развитие на науката и практиката за общественото здраве и мениджмънт на идеите и ресурсите в здравеопазването. Ключови задачи са формирането на нова генерация от здравни политици и мениджъри и експертно съдействие при управлението на системата на здравеопазване в България.
 

 

Новини: 

Първа национална научна конференция  по Трудова медицина, работоспособност и безопасност при работа

Записване на новоприетите студенти за учебната 2015/2016 година!

 

БЪЛГАРСКО АКАДЕМИЧНО ДРУЖЕСТВО ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА


Българското Академично Дружество по Трудова Медицина е самостоятелно юридическо лице, което обединява физически лица, юридически лица и граждански дружества на лекари и други специалисти с висше образование, които работят в областта на  трудовата медицина.

 

Първа национална научна конференция по трудова медицина, работоспособност и безопасност при работа

Първа национална научна конференция по трудова медицина, работоспособност и безопасност при работа

Посветена на 20-годишния юбилей на Факултета по обществено здраве

15 май 2015г., София Хотел Балкан

Организирана от

Медицински Университет София,

Ректор: Член – кореспондент Проф. Д-р Ваньо Митев, дм, дбн 

 

Факултет по обществено здраве

Декан: Проф. Д-р Цекомир Воденичаров, дм, дмн

 

Българско Академично Дружество по Трудова Медицина

Председател: Проф. Д-р Невена Цачева, дм, дмн

 

Кандидат-студенти

Записване на новоприетите студенти за учебната 2015/2016 година!

 

Факултетът по обществено здраве при Медицински университет – София, провежда обучение по специалностите „Обществено здраве и здравен мениджмънт”; „Трудова медицина и работоспособност”; „Стратегически мениджмънт на фармацевтичната дейност”; „Кинезитерапия”; „Лекарски асистент”; „Управление на здравните грижи"; „Клинични здравни грижи”; „Медицинска рехабилитация, кинезитерапия и балнеология”; „Акушерка” и „Медицинска сестра”.