Факултетът по обществено здраве е един от четирите факултета в структурата на Медицински Университет - София. Той е създаден през 2001г. с подкрепата на Пакта за стабилност и в партньорство с водещи институции от страните на Европейския съюз и Световната здравна организация.

Със създаването на Факултета по обществено здраве бе реализиран български проект с европейско значение. Факултетът е модерна университетска формация за въвеждане на студенти и докторанти в специфичната за здравеопазването управленска наука – политика и мениджмънт на общественото здраве.

Основните цели на Факултета са развитие на науката и практиката за общественото здраве и мениджмънт на идеите и ресурсите в здравеопазването. Ключови задачи са формирането на нова генерация от здравни политици и мениджъри и експертно съдействие при управлението на системата на здравеопазване в България.

 

НОВИНИ


 Уважаеми студенти, 

 На 28.02.2018г. (сряда), от 15:00 часа, във ВМА, зала 5 ще се проведе Информационна среща за студенти от ФОЗ и Медицински колеж за програма Еразъм+

 20 Февруари 2018 г.


ПРЕДВАРИТЕЛНИ КАНДИДАТ-СТУДЕНТСКИ ИЗПИТИ 2018 Г.

Факултет по обществено здраве, Медицински университет-София обявява прием на заявления за допускане до участие в предварителни кандидат-студентски изпити за специалностите

"Медицинска сестра", "Акушерка", "Лекарски асистент" и "Кинезитерапия"

Срок за подаване на документи

от  19.02.2018г до 08.03.2018г.

Необходими документи:

Заявление /по образец/ ТУК  

 

Повече


Г Р А Ф И К

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕДОВНА ПОПРАВИТЕЛНА СЕПТЕМВРИЙСКА ИЗПИТНА СЕСИЯ

 

УЧЕБНА 2016 / 2017 Г


 

 ДОПЪЛНИТЕЛЕН ШАНС

Факултетът по обществено здраве, Медицински университет – София

обявява прием на документи за държавна поръчка за специалностите

Медицинска сестра и Акушерка

през периода 12 юли – 5 септември 2017 г.

Изпитът ще бъде писмен по етика и право.

За повече информация следете сайта: http://foz.mu-sofia.bg/

 


 

СВЕТОВЕН ДЕН НА БИОЕТИКАТА 2017 

„Справедливост, равенство, безпристрастност“

19 октомври 2017г.

Покана

 

WORLD BIOETHICS DAY 2017

“Equality, Justice and Equity”

19th October 2017 

Invitation

 


 

  МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

  "ОТ ЕВРОПЕЙСКА КЪМ НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНА ПОЛИТИКА"

INTERNATIONAL CONFERENCE 

 "FROM EUROPEAN TO NATIONAL HEALTH POLICY"

International Conference ' From European to National Health Policy'

 Международната конференция „От Европейска към национална здравна политика“ е важен социален и научен форум, който включва дейности и сесии , фокусирани върху обмен на опит, идеи и добри практики. Ще имате възможност да споделите своите виждания чрез участие в паралелните сесии, ръководени от международни гост лектори,в различни области на здравния мениджмънт и политика. ...повече тук

The international conference “From European to National Health Policy”is an important social and scientific event whichcomprises activities and sessions focused on exchange of ideas and good practices. Participating in the conference will give you the opportunity to share your experience in the parallel sessions, led by international guest speakers, as well as to join in the discussions with policy makers, health managers,health professionals, educators and heads of research programmes......read more

 

 

 


 

Презентация програма Еразъм

 


 

Първа национална научна конференция  по Трудова медицина, работоспособност и безопасност при работа