Меню

КАНДИДАТ-СТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ 2019/2020

 ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ

Факултетът по обществено здраве към Медицински университет – София ще приема документи на кандидат – студенти за специалностите:

“Медицинска сестра”;

“Лекарски асистент”

на ОКС бакалавър, редовна форма на обучение

от 06.08.2019г. до 09.09.2019г. в рамките на държавната поръчка.

 

Изпитът ще бъде:

 Писмен по етика и право за специалност “Медицинска сестра”;

 Писмен изпит по биология за специалност “Лекарски асистент”.

 

 

За повече информация, моля следете сайта : http://foz.mu-sofia.bg/

КАНДИДАТ-СТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ 2019 НА ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ ПРИ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ:

от 25.06.2019г. до 29.06.2019 г.(вкл.), от 9,00 до 16,00 ч.

ВЪВ ФАКУЛТЕТА ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ

УМБАЛ “ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ”,

УЛ.”БЯЛО МОРЕ” № 8, ЕТ. 5;

Телефон за връзка: 

   • Спец. “Управление на здравни грижи”, “Обществено здраве и здравен мениджмънт” – бакалавър, „Медицинска козметика“ –  02/9432 304;
   • Спец. “Медицинска сестра”, “Акушерка”, “Трудова медицина и работоспособност”, “Клинични здравни грижи” –  02/9432 292; 
   • Спец. “Кинезитерапия”, “Стратегически мениджмънт на фармацевтичната дейност” –  02/9432 267;
   • Спец. “Лекарски асистент”, „Медицинска рехабилитация и балнеология“ – 02/9432 372;
   • Спец. “Обществено здраве и здравен мениджмънт” – магистър, “Управление на клинични изпитвания” –  02/9432 216
   • Деловодство –  02/9432 127

 

РЕЗУЛТАТИ И КЛАСИРАНЕ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ:

01.08.2019г.

 

ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ:

от 02.08.2019г. до 05.08.2019 г., от 9.00 до 16.00 ч.

 

 ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 г.

 ВЪВ ФАКУЛТЕТА ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ ПРИ МУ – СОФИЯ

Образователно-квалификационна степен "бакалавър" - редовна форма на обучение

„Медицинска сестра“, „Акушерка“, „Лекарски асистент“ „Кинезитерапия“

Образователно-квалификационна степен "бакалавър" - редовна и задочна форма на обучение

„Обществено здраве и здравен мениджмънт" и „Управление на здравните грижи“

Образователно-квалификационна степен "магистър" - задочна форма на обучение

„Обществено здраве и здравен мениджмънт“, „Стратегически мениджмънт на фармацевтичната дейност“, „Управление на клинични изпитвания“, „Трудова медицина и работоспособност“, „Управление на здравните грижи“ и „Медицинска козметика“.

Образователно-квалификационна степен "магистър" - дистанционна форма на обучение

„Обществено здраве и здравен мениджмънт“ и „Трудова медицина и работоспособност“.

 

 

Приемът на студенти във Факултета по обществено здраве при Медицински университет-София се извършва на основание Наредба за Държавните изисквания за прием на студенти на Министерството на образованието и науката, като провежда обучение по различни специалности.

Студентите изпълнили задълженията си по учебния план получават диплома за завършено висше образование на образователно-квалификационна степен:

 • „Бакалавър“ – редовна форма на обучение по специалностите: „Медицинска сестра“, „Акушерка“, „Лекарски асистент“, „Кинезитерапия“, „Трудова медицина и работоспособност“;
 • „Бакалавър“ – редовна и задочна форма на обучение по специалностите: „Управление на здравните грижи“ и  „Обществено здраве и здравен мениджмънт“.
 • „Магистър“ –  задочна  форма на  обучение по специалностите: „Обществено здраве и здравен мениджмънт“, „Стратегически   мениджмънт   на   фармацевтичната дейност“, „Управление на клинични изпитвания“, „Трудова медицина и работоспособност“, „Управление на здравните грижи“ и „Медицинска козметика“.
 • „Магистър“* (на основание § 5 и § 32, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби и чл. 42, ал. 1, т. 1 буква «а» от ЗВО и Решения на АС на МУ-София от 01.07.2014г. и от 11.02.2016 г.)- редовна форма на обучение по специалностите: „Клинични здравни грижи“, „Медицинска рехабилитация и балнеология“ и „Медицинска козметика“.
 • „Магистър“ – дистанционна форма на обучение по специалностите: „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ и „Трудова медицина и работоспособност“.

ИЗДАТЕЛСТВО "ФОЗ"

Военномедицинска академия
 ул. „Св. Георги Софийски“ № 3, вход Болничен блок, ет. 1,  кабинет – срещу Аула 

e-mail:  press@foz.mu-sofia.bg

КОНТАКТИ

гр. София, ул. “Бяло море” №8 УМБАЛ “Царица Йоанна” – ИСУЛ ет. 5, 
тел. 02 9432 127

e-mail:  fph_sofia@abv.bg

© Faculty of Public Health  2019          |            Защита на личните данни (GDPR)