Главно меню

НОВИНИ

КОНКУРС ЗА ЕРАЗЪМ ОБМЕН НА СТУДЕНТИ – гр. ДЯКОВО, КОСОВО

КОНКУРС ЗА ЕРАЗЪМ ОБМЕН НА СТУДЕНТИ – гр. ДЯКОВО, КОСОВО

Медицински университет – София, Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ обявява конкурс за подбор на трима студенти специалност „медицинска сестра“ за реализиране на Еразъм мобилност с цел практика за период от 2 месеца в University «Fehmi Agani» Gjakovë, гр. Дяково, Косово, който следва да се реализира в периода февруари – май 2024 г.

Критериите за подбор на студентите за участие в Еразъм мобилност, според Вътрешните правила за администриране на програма Еразъм+ в Медицински университет – София са:

  1. Общ успех от следването мин 4.00.
  2. Документ за владеене на работния език – минимум ниво В2. За Еразъм конкурса се признават сертификати/дипломи от завършено средно образование с интензивно изучаване на чужд език или други документи удостоверяващи владеенето на езика, в т. ч. продължителен престой в чужбина, майчин език и др.
  3. Публикации, научни изяви и други участия и активности.
  4. Да съдейства в програма за интегриране на пристигащи за обучение Еразъм студенти.

Необходими документи за кандидатстване:

  • Заявление за кандидатстване – свободен текст.
  • Мотивационно писмо.
  • Академична справка и уверение за успех и че е записан (студентите трябва да са завършили поне два семестъра на обучение в МУ – София и да имат общ успех минимум Добър 4).
  • Професионална автобиография – Европейски формат на английски език.
  • Документ/доказателства за владеене на работния език. Работният език на програма Еразъм е английски език. Минимално ниво на владеене B1

Описаните документи трябва да се представят в Еразъм офиса на Факултета по Обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“, Медицински университет – София, в ИСУЛ, на 5 етаж, Деловодство, или на следния имейл: erasmus@foz.mu-sofia.bg, най-късно до 09.02.2024 год. Интервюто с кандидатите ще се проведе на 15.02.2024 год., във Факултета по Обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“, ИСУЛ, ет. 5, от 11.00 ч.

За допълнителна информация пишете на имейл: erasmus@foz.mu-sofia.bg

ИЗДАТЕЛСТВО "ФОЗ"

e-mail:  press@foz.mu-sofia.bg

КОНТАКТИ

гр. София, ул. “Бяло море” №8 УМБАЛ “Царица Йоанна” – ИСУЛ ет. 5, 
тел. 02 9432 127

e-mail:  fph@foz.mu-sofia.bg

© Faculty of Public Health  2024          |            Защита на личните данни (GDPR)