Меню

ОБУЧЕНИЕ

Обучение

Факултетът предлага обучение в бакалавърски и магистърски програми в 2 направления:

Направление “Обществено здраве” 

Специалност  “Обществено здраве и здравен мениджмънт” – Бакалавър и Магистър

Специалност „Управление на здравните грижи”  – Бакалавър и Магистър

Специалност “Кинезитерапия” – Бакалавър

Специалност “Трудова медицина и работоспособност” – Бакалавър и Магистър

Специалност “Стратегически мениджмънт на фармацевтичната дейност” – Магистър

Специалност “Управление на клинични изпитвания” – Магистър

Направление “Здравни грижи”

Специалност „Медицинска сестра” – бакалавър

Специалност „Акушерка” – бакалавър 

Специалност “Лекарски асистент” – Бакалавър

 

Следдипломното обучение и специализация на висшите медицински и немедицински кадри се организира и провежда по реда и условията на ЗВО, наредбите на МОН и МЗ. То включва специализация и продължителна квалификация на специалистите с висше образование в системата на здравеопазването.

Факултетът по обществено здраве подготвя лидери на реформата в здравеопазването с нов управленски стил. Бъдещите управленски кадри, дипломирани във Факултета по обществено здраве са способни рационално да управляват болничната и извънболничната помощ в страната.

ИЗДАТЕЛСТВО "ФОЗ"

Военномедицинска академия
 ул. „Св. Георги Софийски“ № 3, вход Болничен блок, ет. 1,  кабинет – срещу Аула 

e-mail:  press@foz.mu-sofia.bg

КОНТАКТИ

гр. София, ул. “Бяло море” №8 УМБАЛ “Царица Йоанна” – ИСУЛ ет. 5, 
тел. 02 9432 127

e-mail:  fph_sofia@abv.bg

© Faculty of Public Health  2019          |            Защита на личните данни (GDPR)