Главно меню

КАТЕДРА "ИКОНОМИКА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО"

Проф. д-р Тихомира Златанова Златанова, дмн

Проф. д-р Тихомира Златанова Златанова, дмн

e-mail: t.zlatanova@foz.mu-sofia.bg

Проф. д-р Тихомира Златанова, дм завършва през 2000 г. Медицински факултет на МУ-София с отличен успех. През 2012 г. защитава втора магистратура  по „Здравен мениджмънт” във Факултета по обществено здраве при МУ-София. От 2001 до 2005 г. работи последователно като лекар-ординатор в ЦСМП гр. Перник, в служба по трудова медицина в гр. София и ОПЛ.  След спечелен  конкурс за редовна докторантура във Факултета по обществено здраве при МУ-София през 2005 г. придобива образователна и научна степен „доктор” по научната специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията”. От 2005 г. до момента заема последователно следните длъжности: асистент, главен асистент, доцент (2010 г.) и професор (2014 г.) в катедра „Икономика на здравеопазването“ на ФОЗ при МУ-София. От 2013 г. в продължение на два пълни мандата е ръководител  на същата катедра. През периода 2016 – 2020 г. е заместник ректор по учебната дейност на МУ- София.

Проф. д-р Тихомира Златанова е с признати специалности по: „Икономика на здравеопазването” (2004 г.), „Социална медицина и здравен мениджмънт” (2015 г.) и „Обща медицина“ (2020 г.). Председател е на държавната изпитна комисия специалност „Икономика на здравеопазването”.

Преподава на студенти от бакалавърски и магистърски програми по „Обществено здраве и здравен мениджмънт” и „Управление на здравните грижи”, бакалавърски програми на „Лекарски асистент“, „Кинезитерапия“, магистърски програми по „Стратегически мениджмънт на фармацевтичната дейност“, „Медицинска рехабилитация и балнеология“, „Трудова медицина и работоспособност“.

Научен ръководител на 12 докторанта (10 защитили), 25 специализанти  по специалността „Икономика на здравеопазването”, 49 успешно защитили дипломанта във ФОЗ, МУ – София и рецензент на над 70 дипломни работи в магистърски програми по “Обществено здраве и здравен мениджмънт” и “Управление на здравните грижи”. Автор е на 5 монографии на над 170 публикации.

Проф. д-р Тихомира Златанова е председател на Националното сдружение по здравна политика и мениджмънт. Член е на: редакционната колегия на списание „Здравна политика и мениджмънт“, Български Лекарски Съюз, “Balkan Medical Union”, „Balkan Association of History and Philosophy of medicine”, Общото събрание на МУ- София, Академичния съвет на МУ- София и факултетен съвет на ФОЗ, МУ-София.

 

ИЗДАТЕЛСТВО "ФОЗ"

e-mail:  press@foz.mu-sofia.bg

КОНТАКТИ

гр. София, ул. “Бяло море” №8 УМБАЛ “Царица Йоанна” – ИСУЛ ет. 5, 
тел. 02 9432 127

e-mail:  fph@foz.mu-sofia.bg

© Faculty of Public Health  2024          |            Защита на личните данни (GDPR)