Главно меню

КАТЕДРА "ИКОНОМИКА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО"

Проф. Цветелина Милчева Петрова-Готова, дм

Проф. Цветелина Милчева Петрова-Готова, дм

e-mail: ts.petrova@foz.mu-sofia.bg

Биография:

Родена в гр. София. През 2002 г. завършва Университета за национално и световно стопанство – София, магистър по икономика „Международни икономически отношения“. 2006 г. придобива специалност по “Икономика на здравеопазването” в Медицински Университет – София, 2010 г. – магистратура по Обществено здраве и здравен мениджмънт в същия университет. През юни 2009 г. защитава успешно дисертационен труд на тема „Подходи за оптимизиране финансирането на първичната извънболнична медицинска помощ у нас” и придобива научната и образователна степен „доктор” по научната специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията”. От м. януари 2022 г. е зачислена за специалност „Медицинска информатика и здравен мениджмънт“.

От 2001 г. до 2008 г. работи като експерт в Националния статистически институт и организира, и координира провеждането на семинари, международни срещи и други прояви с международно участие в страната и чужбина, както и дейностите за сътрудничество със статистическата служба на Европейския съюз (Евростат). През 2002 г. след спечелен конкурс започва работа като асистент в Катедрата по Икономика на здравеопазването при Факултета по Обществено здраве на Медицински Университет – София. От 2006 г. е старши асистент към Катедрата, а от 2011 г. е престепенувана в главен асистент. През м. април 2014 г. след успешен конкурс заема академичната длъжност „доцент“, а от м. февруари 2021 г. е професор в същата Катедра.

Членство в организации:

проф. Цветелина Петрова-Готова, дм е Зам. председател на Националното сдружение по здравна политика и мениджмънт.

Член е на: Българското научно дружество по обществено здраве, Общото Събрание на Медицински Университет – София, Факултетен Съвет на Факултета по Обществено Здраве при Медицински Университет – София и на Държавната изпитна комисия за специалност „Икономика на здравеопазването“.

Председател е на Комисията за контрол върху качеството на обучение във ФОЗ „проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ при МУ – София.

Публикации и научни интереси:

Научните интереси на проф. Цветелина Петрова-Готова са в следните области: икономика на здравеопазването; обществено здраве; социално-икономически проблеми в здравеопазването; здравен мениджмънт; финансов мениджмънт в здравеопазването, инвестиции в здравеопазването, модели на финансиране на здравни системи.

Автор е на над 110 научни публикации в български и международни издания в областта на общественото здраве, икономика на здравеопазването и проблемите на първичната извънболнична медицинска помощ. Съавтор е в 5 монографии – „Ръководство по икономика на здравеопазването“, „Ръководство по финансов мениджмънт в здравеопазването“, „Методологични подходи за икономическа оценка на здравни програми“, „Въведение в икономическите знания“ и „Икономика на здравеопазването“. Има над 170 положителни цитирания. Участва в разработването на научни проекти. Участник е и в редица международни и национални научни конгреси и конференции.

Води лекции и семинарни занятия на студенти от ОКС „Бакалавър“ и „Магистър“ от специалностите „Обществено здраве и здравен мениджмънт“, „Управление на здравните грижи“, „Стратегически мениджмънт на фармацевтичната дейност“ по дисциплините „Икономика на здравеопазването“, „Въведение в икономическите знания“, „Модели на финансиране на здравни системи“, „Счетоводство и контрол“, „Финанси и инвестиции – финансов анализ и контрол на мениджмънта“ и „Финансов мениджмънт в здравеопазването“ и на специализанти по икономика на здравеопазването.

Осъществява научно ръководство на дипломанти и докторанти.

ИЗДАТЕЛСТВО "ФОЗ"

e-mail:  press@foz.mu-sofia.bg

КОНТАКТИ

гр. София, ул. “Бяло море” №8 УМБАЛ “Царица Йоанна” – ИСУЛ ет. 5, 
тел. 02 9432 127

e-mail:  fph@foz.mu-sofia.bg

© Faculty of Public Health  2024          |            Защита на личните данни (GDPR)