Главно меню

КАТЕДРА "ИКОНОМИКА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО"

Доц. Румяна Тодорова Янева, дм

Доц. Румяна Тодорова Янева, дм

e-mail: r.yaneva@foz.mu-sofia.bg

Възпитаник на Факултета по обществено здраве „Проф.д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ към Медицински университет – София. Бакалавър по „Зравни грижи“, Магистър по „Обществено здраве и здравен мениджмънт“. През 2007 г. придобива образователна и научна степен „доктор” по научната специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията” въз основа на защитена дисертация на тема „Система за остойностяване на болничните продукти при лечението на хоспитализираните болни в Университетска МБАЛ Царица Йоанна“ – ЕАД“. От 2008 г. след проведен конкурс, заема званието „асистент” в катедра „Икономика на здравеопазването”, от 2009 г. – главен асистент, а от 2014 г. е доцент. От 2013 г. има придобита специалност „Икономика на здравеопазването”, а от 2023 втора специалност „Правно регулиране в здравеопазването”. Понастоящем специализира „Медицинска информатика и здравен мениджмънт“. Главни насоки на научните интереси: в областта на икономика на здравеопазването, болничен микроикономикс, болничен макроикономикс, модели на финансиране на здравни системи, обществено здраве; социално-икономически проблеми в здравеопазването; здравен мениджмънт; финансов мениджмънт в здравеопазването, медицинска педагогика. Води лекции на студенти от ОКС „бакалавър“ и „магистър“ по специалностите „Обществено здраве и здравен мениджмънт“, „Управление на здравните грижи“, „Стратегически мениджмънт на фармацевтичната дейност“ по дисциплините „Въведение в икономическите знания“, „Икономика на здравеопазването“, „Здравно осигуряване и модели на финансиране“, „Микроикономикс на здравната организация“, „SWOT-анализ и мениджмънт на риска“.

Участник в 4 научни проекта към МУ-София: Член на екипа за управление на успешно защитен проект на тема „Въвеждане на дистанционно обучение по обществено здраве“ с рег. №BG051PO001-4.3.04.0069 по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013. Участник в изследователски екип по Договор №38/2011 г., „ГРАНТ-2011“ на тема „Методика за прилагане на равновесната точка за оптимизиране финансовото състояние на болничните отделения. Научният отчет на проекта е приет от СМН с „Висока“ оценка. Член на екипа по Договор № 166/14.06.2022 г., „ГРАНТ-2022“ на тема „Насоки за подобряване на контрола по изпълнението на договорите за оказване на Първична извънболнична медицинска помощ“ и на екипа по Договор № 167/14.06.2022 г., „ГРАНТ-2022“, на тема „Анализ и оценка на качеството на хибридното обучение, провеждано в катедра „Икономика на здравеопазването“.

Член е на Национално сдружение по здравна политика и мениджмънт, Българско научно дружество по обществено здраве, Интердисциплинна гражданска академия, Българска асоциация за лекарствена информация, Колективно членство в Европейската асоциация по обществено здраве (EUPHA), Колективно членство в Европейската асоциация по здравен мениджмънт /EHMA/; Колективно членство в Европейската асоциация на висшите училища по обществено здраве /ASPHER/, член на Държавната изпитна комисия за придобиване на специалност „Икономика на здравето”.

Автор е на „Микроикономика на болничното заведение. Ръководство за упражнения и семинари”, съавтор на учебниците „Въведение в икономическите знания“ – първо издание и второ преработено издание, и „Икономика на здравеопазването“, както и на 170 публикации. Участва в множество български и международни научни форуми. Има над 100 цитирания. Член на редакционната колегия на сборник статии „Контакт“.

ИЗДАТЕЛСТВО "ФОЗ"

e-mail:  press@foz.mu-sofia.bg

КОНТАКТИ

гр. София, ул. “Бяло море” №8 УМБАЛ “Царица Йоанна” – ИСУЛ ет. 5, 
тел. 02 9432 127

e-mail:  fph@foz.mu-sofia.bg

© Faculty of Public Health  2024          |            Защита на личните данни (GDPR)