Главно меню

КАТЕДРА "ИКОНОМИКА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО"

Проф. инж. Николай Ангелов Попов, дм

Проф. инж. Николай Ангелов Попов, дм

n.popov@foz.mu-sofia.bg

Проф. Николай Попов, дм завършва през 1993 г. икономически колеж в гр. София. През 1999 г. придобива магистърска степен по „Горско стопанство“ в Лесотехнически университет София, а през 2002 г. втора магистратура по “Обществено здраве и здравен мениджмънт” в Медицински Университет – София. През 2003 г. след конкурс е назначен за aсистент в Катедра „Икономика на здравеопазването“, ФОЗ при МУ-София. От 2008 г. след защита на дисертационен труд на тема „Управление на финансовия ресурс при доброволното здравно осигуряване” е престепенуван в гл. асистент, 2010 г. придобива научно звание доцент, а от 2017 г. е професор. През 2020 г. е избран за ръководител на катедрата. От 2000 до 2010 г. работи в дружество, лидер на здравноосигурителния пазар, където израства до длъжност финансов директор.

Проф. Николай Попов има признати специалности по „Икономика на здравеопазването“ (2013 г.) и „Медицинска информатика и здравен мениджмънт“ (2017 г.). Председател е на държавната изпитна комисия за специалност „Медицинска информатика и здравен мениджмънт“ и е член на държавната изпитна комисия за специалност „Икономика на здравеопазването“.

Преподава на студенти от бакалавърските и магистърски програми по специалностите „Обществено здраве и здравен мениджмънт“, „Управление на здравните грижи“, „Медицинска сестра“, „Акушерка“ и „Лекарски асистент“. Преподава „Информатика“ на всички специалности в Медицински колеж „Йорданка Филаретова“.

Научен ръководител на 9 докторанта (6 защитили), 3 специализанти, 25 успешно защитили дипломанта и е рецензент на над 60 дипломни работи в магистърски програми магистърските програми на ФОЗ. Автор е на 3 монографии на над 110 публикации. Рецензент е на изследователски проекти към Съвета по медицинска наука при МУ-София.

Член е на Националното сдружение за здравна политика и мениджмънт, Българското научно дружество по обществено здраве,  Българското сдружение по превантивна медицина.

 

ИЗДАТЕЛСТВО "ФОЗ"

e-mail:  press@foz.mu-sofia.bg

КОНТАКТИ

гр. София, ул. “Бяло море” №8 УМБАЛ “Царица Йоанна” – ИСУЛ ет. 5, 
тел. 02 9432 127

e-mail:  fph@foz.mu-sofia.bg

© Faculty of Public Health  2024          |            Защита на личните данни (GDPR)