Главно меню

КАТЕДРА "ИКОНОМИКА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО"

ас. Мирослава Петрова Джугларска, дм

ас. Мирослава Петрова Джугларска, дм

e-mail: m.djuglarska@foz.mu-sofia.bg

Биография

Завършва средното си образование в Икономически техникум, гр. Русе през 1996 г. През 2001 г. придобива магистърска степен по специалността „Финансов контрол” в Стопанска академия „Д. А. Ценов”, гр. Свищов. След успешно положени изпити през 2011 г. и 2020 г., придобива сертификат за „вътрешен одитор в публичния сектор“, издаден от министъра на финансите, съответно специалност по „Икономика на здравеопазването“ към Медицински университет – София. През 2021 г. защитава успешно дисертация на тема „Оценка на контрола по изпълнението на договорите за оказване на първичната извънболнична медицинска помощ“ и придобива образователната и научна степен „доктор“ по научната специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ в Медицински университет – София. От месец ноември 2021 г. е зачислена за обучение по специалността „Медицински информатика и здравен мениджмънт“ към същия университет.

Натрупаният професионален опит на ас. Мирослава Джугларска, дм е в сферата на одита. През периода 2002-2003 г. работи като младши вътрешен одитор в Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол – Териториална дирекция, гр. Русе (сега Агенция за държавна финансова инспекция). От 2004 г. до средата на 2017 г. заема последователно длъжностите „стажант-одитор“, „одитор“, „одитор – първа степен“ и „одитор – втора степен“ в Сметната палата на Република България.

От месец юни 2017 г. е назначена, след конкурс, като асистент в Катедрата по Икономика на здравеопазването при Факултета по обществено здраве на Медицински университет – София. Провежда семестриални упражнения на студенти от специалностите „Обществено здраве и здравен мениджмънт“, „Управление на здравните грижи“ и „Медицинска сестра“, за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“, по учебните дисциплини: „Въведение в икономическите знания”, „Икономика на здравеопазването“, „Финансов мениджмънт в здравеопазването“, „Здравно осигуряване и модели на финансирането”, „Счетоводство и контрол“, „Информатика“.

 

Членство в организации:

European Public Health Association (EUPHA);

European Health Management Association (EHMA);

Association of Schools of Public Health in the European Region (ASPHER);

Национално сдружение по здравна политика и мениджмънт.

 

Публикации и научни интереси:

Научните интереси на ас. Мирослава Джугларска, дм са в следните области: икономика на здравеопазването, обществено здраве, социално-икономически проблеми в здравеопазването, здравен мениджмънт, финансов мениджмънт в здравеопазването, модели на финансирането на здравните системи, счетоводство и контрол в сферата на здравеопазването.

Автор е на десет научни публикации в български и международни издания в областта на контрола и отчитането на първичната извънболнична медицинска помощ, общественото здраве и икономиката на здравеопазването.

 

ИЗДАТЕЛСТВО "ФОЗ"

e-mail:  press@foz.mu-sofia.bg

КОНТАКТИ

гр. София, ул. “Бяло море” №8 УМБАЛ “Царица Йоанна” – ИСУЛ ет. 5, 
тел. 02 9432 127

e-mail:  fph@foz.mu-sofia.bg

© Faculty of Public Health  2024          |            Защита на личните данни (GDPR)