Главно меню

КАТЕДРА "ИКОНОМИКА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО"

Проф. Красимира Димитрова Маркова, дм

Проф. Красимира Димитрова Маркова, дм

e-mail: k.markova@foz.mu-sofia.bg

от 01.01.2016 г. до настоящия момент

МУ – ФОЗ, ул.”Бяло море” № 8

Академична длъжност „професор” – 0,50 длъжност на основен трудов договор в Катедра „Икономика на здравеопазването”  –  ФОЗ

От 28.10.2018 г. – 0,50 длъжност икономист, финанси в МУ – Ректорат до настоящия момент.

От 1993 г. до 28.10.2018 г. – Ръководител „ФЧР“, т. и главен счетоводител и на МУ-София.

Общ трудов стаж – 40 г., 8 месеца.

01.01.2015 г. –  Свидетелство за призната специалност

по „Икономика на здравеопазването”,

серия АС № 014721/05.03.2015 г.

Присъдена  ОНС „доктор” по „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията” на 07.10.2011 г. – Диплома № 1-Д/15.02.2012 г. серия  МУС   № 000004.

Втора магистърска степен по „Здравен мениджмънт” от ФОЗ към МУ – София –    Диплома   серия МУС    № 019636.

Магистър по икономика – „Държавни финанси” – Диплома серия  Б 82  № 004706/1990 г.,

ОКС „Икономист” – ВИИ „К.Маркс“.

ПУБЛИКАЦИИ И НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ:

Общ брой научни трудове  –                                                                                65 бр.

От тях:

Докторска дисертация – автореферат –                                                                 1 бр.

Публикации, свързани с дисертацията –                                                                5 бр.

Самостоятелни публикации –                                                                                24 бр.

Първи автор –                                                                                                          10 бр.

Общо публикации (в монографии, учебници, списания и сборници)-          52 бр.

От тях:

– в чуждестранни списания, –                                                                                 17 бр.

  от тях с импакт фактор –                                                                                        2/3.40/

– публикувани у нас  –                                                                                             42 бр.

– монографии и учебници –                                                                                      2 бр.

– научни списания –                                                                                                 29 бр.

– в рецензирани сборници –                                                                                  18 бр.

– цитирания в български източници (от 2010 г. до 2015 г. –

   справка – ЦМБ)                                                                                                    41 бр.

Доклади и резюмета на научни форуми                                                                  5 бр.

– научни форуми в чужбина                                                                                            5 бр.

 

ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ:

 
  

Член на Националното сдружение за здравна политика и мениджмънт (НСЗПМ)

Член на Международния форум на преподавателите по биоетика

към Департамента по биоетика при  ЮНЕСКО

  
  

ИЗДАТЕЛСТВО "ФОЗ"

e-mail:  press@foz.mu-sofia.bg

КОНТАКТИ

гр. София, ул. “Бяло море” №8 УМБАЛ “Царица Йоанна” – ИСУЛ ет. 5, 
тел. 02 9432 127

e-mail:  fph@foz.mu-sofia.bg

© Faculty of Public Health  2024          |            Защита на личните данни (GDPR)