Главно меню

КАТЕДРА "ИКОНОМИКА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО"

Гл. ас. Емилия Красимирова Насева, дм

Гл. ас. Емилия Красимирова Насева, дм

e-mail: e.naseva@foz.mu-sofia.bg

Биография:

Емилия Насева е родена в София. В УНСС се дипломира като бакалавър по икономика и магистър по социология, а в МУ-София като магистър по обществено здраве и здравен мениджмънт. Има две специалности – Медицинска информатика и здравен мениджмънт (2008 г.) и Икономика на здравеопазването (2013 г.). През 2013 г. защитава дисертационен труд за придобиване на ОНС доктор в МУ-София.

Работила е като социолог в отдел Промоция на здраве в Столичната РЗИ и в програмите на Министерство на здравеопазването Превенция и контрол на ХИВ/СПИН, Подобряване контрола на туберкулозата в България и Укрепване на националната програма по туберкулоза.

През 2009 г., след конкурс, е назначена за асистент в МУ-София, а от 2017 г., след конкурс, заема длъжността главен асистент в катедра Икономика на здравеопазването. Преподава биостатистика на студенти в магистърските програми по медицина и дентална медицина на български и английски език, както и медицинска статистика и информатика в бакалавърските програми на български език на специалностите Обществено здраве и здравен мениджмънт, Управление на здравните грижи, Медицинска сестра, Акушерка, Лекарски асистент, Кинезитерапевт, а също и в курсовете по СДО.

Участвала е в три проекта, финансирани от Съвета за медицинска наука, а в други три е била наета като консултант. Взела е участие в четири международни проекта по превенция на ХИВ (EMIS, SIALON II, EMIS 2017, Cities), в два проекта, посветени на ваксинопрофилактиката – на национално ниво с външно финансиране (на който е била координатор) и международен (ASSET), както и в международен проект за превенция на тютюнопушенето.

Членство в организации:

Член е на Националното сдружение за здравна политика и мениджмънт, Българското научно дружество по обществено здраве, Balkan Medical Union и European Public Health Association.

Публикации и научни интереси:

Научната й продукция включва над 200 научни публикации, сред които 1 самостоятелна монография, съавторство в монография, съавторство в 8 студии, 17 глави от 5 книги (две от които на английски език) – самостоятелно или в съавторство, съавторство в два учебника. Автор и съавтор е в над 170 научни статии, публикувани в български и чуждестранни рецензирани списания, включително такива с импакт фактор и импакт ранг, по теми, свързани с научните й интереси: биостатистика, социология, епидемиология, обществено здраве, икономика на здравеопазването и науковедение. Има над 70 участия в национални и международни научни форуми, публикувани като резюмета.

Общият импакт фактор на публикациите й надхвърля 28, индивидуалният 4; заедно с импакт фактора на публикуваните резюмета общият е над 163, индивидуалният над 28.

Публикациите й са цитирани от стотици български и чуждестранни автори, вкл. в дисертационни трудове и международни бази данни: Scopus (73 цитата без автоцитати), Web of Science (76 цитата без автоцитати), Google Scholar (284 цитата) и др. Индексът й на цитируемост на Хирш в Scopus е 6, в Web of Science – 6, в Google Scholar – 8.

Рецензент е в European Journal of Hospital Pharmacy (издание на BMJ; IF 1,652).

ИЗДАТЕЛСТВО "ФОЗ"

e-mail:  press@foz.mu-sofia.bg

КОНТАКТИ

гр. София, ул. “Бяло море” №8 УМБАЛ “Царица Йоанна” – ИСУЛ ет. 5, 
тел. 02 9432 127

e-mail:  fph@foz.mu-sofia.bg

© Faculty of Public Health  2024          |            Защита на личните данни (GDPR)