Главно меню

КАТЕДРА "ОЦЕНКА НА ЗДРАВНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ"

Доц. инж. д-р Стефан Колев Великов

Доц. инж. д-р Стефан Колев Великов

e-mail: s.velikov@foz.mu-sofia.bg

Доц. инж. д-р Стефан Колев Великов завършва Технически Университет – София, Инженерно – педагогически факултет през 1997г. Работи като учител е Техникум по Електротехника и Електроника «Мария Ск. Кюри» и в Природо Математическа Гимназия гр. Сливен от 1997 до 1999г. В периода 1999г. – 2007г. след конкурс е назначен последователно за асистент и главен асистент в Технически Колеж – Сливен. През 2008 г. придобива образователна и научна степен „доктор” по научната специалност „Системи с изкуствен интелект ” въз основа на защитена дисертация в областта на невронните мрежи. От 2014г. след конкурс е назначен за асистент към катедра «Оценка на здравните технологии».

Участва в преподавателската дейност на студенти от ФОЗ по следните дисциплини – „Въведение в оценка на здравните технологии“, „Въведение в биостатистиката и аналитичното моделиране“, “Информатика и информационни технологии в здравеопазването“, “Електронно здравеопазване. Дигитален мониторинг в реално време”, „Аналитично моделиране”,

Участник в изследователските екипи при разработването на  проекти  „ГРАНТ”, в Медицински университет – София, финансирани от Съвета по медицинска наука.

Публикации и научни интереси:

Автор на над 50 публикации в областта на изчислителната техника, здравния мениджмънт, социално-икономически проблеми, икономика на здравеопазването, образование, обучение и информационни технологии в здравеопазването и др., в т.ч. две монографии, едната от които в съавторство.

Професионалните интересите са в областта изчислителния интелект и използването му в медицината в това число: Моделиране, Вземане на решения, Разпознаване на образи, Експертни системи, Генетични алгоритми, Невронни мрежи, Размити множества и Интелигентни агенти в разпределена среда.

ИЗДАТЕЛСТВО "ФОЗ"

e-mail:  press@foz.mu-sofia.bg

КОНТАКТИ

гр. София, ул. “Бяло море” №8 УМБАЛ “Царица Йоанна” – ИСУЛ ет. 5, 
тел. 02 9432 127

e-mail:  fph@foz.mu-sofia.bg

© Faculty of Public Health  2024          |            Защита на личните данни (GDPR)