Главно меню

КАТЕДРА "ЗДРАВНИ ГРИЖИ"

Доц. Пепа Рашкова Бикова-Иванова, дм

Доц. Пепа Рашкова Бикова-Иванова, дм

e-mail: p.bikova@foz.mu-sofia.bg

Родена съм на 09.02.1960г. в гр. Пирдоп, България

Завършила съм средното си образование през 1978г.  в София.

През 1980г. завърших Централният полувисш медицински институт(ЦПМИ) – София, специалност: „Детска медицинска сестра“ и през септември на същата година започнах работа във ІІ-ра Детска специализирана болница – София.

1982г.- Като отличник на випуска бях поканена за преподавател в ЦПМИ.

Съгласно заеманата позиция на преподавател и промените в нормативната база изграждах квалификацията си както следва:

1987г. – полувисше образование по специалност „Преподавател по учебна и производствена практика“ в Института за учители по практика “М. И. Калинин”, гр. Сливен;

2000г. – висше образование с образователно-квалификационна степен (ОКС) „Бакалавър“ по специалност „Ръководител на здравни грижи” и “Преподавател по практика в Медицински колеж” във Факултета “Сестринско дело” при Медицинския университет, София;

2002г. – образователно-квалификационна степен „Магистър“ по специалност „Педагогика. Образование на възрастните“ в Софийски Университет “Св. Климент Охридски“;

2010г. – образователно-квалификационна степен „Магистър“ по специалност „Здравен мениджмънт“, Факултет по обществено здраве при Медицинския университет, София;

2014г. – дисертация на тема «Социално значими аспекти на здравните грижи при хронично болни в домашни условия», придобих образователно-квалификационна степен доктор в област на висшето образование 7.Здравеопазване и спорт, по професионално направление 7.4. Обществено здраве и докторска програма “Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията” към катедра „Здравни грижи” на ФОЗ при Медицински Университет – София

2009 – 2012 г. – успешно защитих специалност „Медицинска педагогика” във Факултет по обществено здраве при Медицински Университет – София.

2015г. спечелих конкурс и съм доцент в Катедра „Здравни грижи“ на Факултет по обществено здраве при Медицински университет – София.

Преподавам на студенти с образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ по специалност „Медицинска сестра“, „Акушерка“ и „Лекарски асистент“; ОКС „Магистър“ – КЗГ, ЗДХ

Тематичният обхват включва: „Общи и специални сестрински грижи“, „Клинична практика“ и „Преддипломен стаж“ по специалност „Сестрински грижи“.

Научен ръководител на над 20 дипломанти ОКС „Магистър“ и двама докторанти.

Научните ми интереси са в областта на непрекъснатото здравно възпитание, специалните сестрински грижи в педиатрията, Специални сестрински грижи при УНГ и очни заболявания, Сестрински грижи по домовете и други.

Автор и съавтор съм в над 80 научни публикации в научни списания и сборници, четири учебника и една монография. Участвала съм с научни доклади и постери на академични и научни форуми, научно-технологични секции, академични срещи за обмяна на опит и семинари, включително и по Еразъм+. Участник в 5 проекта ГРАНТ, на два от които съм водещ изследовател.

Член съм на: Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи;  Интердисциплинарна гражданска академия – ИНГА; Научно дружество по медицинско образование, БНДОЗ.

Семейна съм и имам две пораснали деца.

ИЗДАТЕЛСТВО "ФОЗ"

e-mail:  press@foz.mu-sofia.bg

КОНТАКТИ

гр. София, ул. “Бяло море” №8 УМБАЛ “Царица Йоанна” – ИСУЛ ет. 5, 
тел. 02 9432 127

e-mail:  fph@foz.mu-sofia.bg

© Faculty of Public Health  2024          |            Защита на личните данни (GDPR)