Главно меню

КАТЕДРА "ЗДРАВНИ ГРИЖИ"

Преп. Надя Костадинова Манолова

Преп. Надя Костадинова Манолова

e-mail: n.manolova@foz.mu-sofia.bg

Завършила Медицински университет – гр. София специалност «Медицинска сестра» на образователно-квалификационна степен «медицинска сестра- общ профил». През 2013 г. придобива образователно- квалификационна степен «Бакалавър» по специалност «Управление на здравните грижи», с професионална квалификация и правоспособност «Ръководител на здравните грижи и преподавател по практика», а през 2015 г. – образователно- квалификационна степен «Магистър» по специалност «Управление на здравните грижи», с професионална квалификация и правоспособност «Ръководител на здравните грижи и преподавател по практика». От 2002 г. до 2015 г. работи като медицинска сестра в КАИЛ-УМБАЛ „Царица Йоанна“- ИСУЛ. От 2013 г. до 2016 г заема длъжността Старша медицинска сестра в СОБАЛ „Визус“. От 2016 г. до момента заема длъжност преподавател по практика в МУ – Факултет по Обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн” в катедра по здравни грижи. През 2018 г. придобива специалност «Обществено здравеопазване». През 2021 г. участва в Национална програма «Млади учени и постдокторанти».

Член на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи.

Член на Научно дружество по медицинско образувание.

Член на Българско научно дружество по обществено здраве.  

Научни интереси, насочени към изучаването на профилактични и превантивни сестрински грижи при пациенти със социално-значими заболявания, както и качеството на здравните грижи и обучение на тези пациенти. Автор и съавтор на публикации в български и международни научни списания и сборници. Взела е участие в конференции с  доклади на български и английски език и в множество курса за следдипломно обучение.

ИЗДАТЕЛСТВО "ФОЗ"

e-mail:  press@foz.mu-sofia.bg

КОНТАКТИ

гр. София, ул. “Бяло море” №8 УМБАЛ “Царица Йоанна” – ИСУЛ ет. 5, 
тел. 02 9432 127

e-mail:  fph@foz.mu-sofia.bg

© Faculty of Public Health  2024          |            Защита на личните данни (GDPR)