Главно меню

КАТЕДРА "ЗДРАВНИ ГРИЖИ"

Преп. Димитрина Благоева Йорданова

Преп. Димитрина Благоева Йорданова

e-mail: d.jordanova@foz.mu-sofia.bg

Преподавател Димитрина Благоева Йорданова, дм, родена през 1977 г. в град София Преподава в катедра „Здравни грижи“, Медицински университет – София, Факултет по обществено здраве „Проф. Д-р. Цекомир Воденичаров, дмн“. Е-mail: d.jordanova@foz.mu-sofia.bg

Образование:1995 г. – завършва средно образование в 97 СОУ „Братя Миладинови“ – София. 2001 – 2004 г. – придобива образователна и квалификационна степен „Специалист“ в Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ при Медицински университет – София. 2008 – 2011 г. – завършва второ висше образование с образователна и квалификационна степен „Бакалавър“ по „Управление на здравните грижи“ във Факултета по обществено здраве при Медицински университет – София. 2011 – 2013 г. – придобива трето висше образование с образователна и квалификационна степен „Магистър“ по специалността „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ във Факултета по обществено здраве при Медицински университет – София. 2018 г. – придобива специалност по „Обществено здравеопазване“. 2020 г. – защитава дисертационен труд на тема „Социални и здравни проблеми на деца с епилепсия и техните семейства“ и придобива образователна и научна степен „Доктор“ по „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“. 2020 г. и 2021 г.  – участие в Национална програма „Млади учени и постдокторанти“.

Специализации и квалификации 2008 г. – квалификация по „Микрохирургични интервенции в Неврохирургията (съдови, невроонкологични и ендоскопски) – оперативни техники“ в Медицински университет – София. 2009 г. – квалификация по „Анестезиология и интензивно лечение в Неврохирургията“ в Медицински университет – София.

Професионално развитие 2004 г. – 2006 г. работи като медицинска сестра в УМБАЛ „Александровска“, Клиника по неврохирургия – операционнен блок. 2006 г. – 2014 г. Операционна медицинска сестра в УМБАЛ „Св. Иван Рилски“, Клиника по неврохирургия. 2014 г. до момента – преподавател в МУ-София, Факултет обществено здраве „Проф. д-р. Цекомир Воденичаров, дмн“, Катедра „Здравни грижи“

Членство в професионални организации: Членува в Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, Секретар – касиер на „Дружество ФОЗ“, РК-София на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, член на Българско научно дружество по обществено здраве, член на Българско дружество по медицинско образование.

Учебна дейност: Преп. Димитрина Благоева, дм преподава на студенти с образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ по специалността „Медицинска сестра“ в Катедра „Здравни грижи” на Факултета по обществено здраве „Проф. Д-р. Цекомир Воденичаров, дмн” при Медицински университет – София. Тематичният профил на преп. Димитрина Благоева, дм включва: „Общи и специални сестрински грижи“, „Клинична практика“, „Преддипломен стаж”. Годишна натовареност 795 учебни часа.

Публикации и научни интереси: Преп. Димитрина Благоева, дм участва с 25 научни доклада в национални и международни научни форуми, автор и съавтор в 53 публикации. Автор на монография „Здравно-социални проблеми на децата с епилепсия“. Участие в 88 конференции, семинари и следдипломни обучения. Научните интереси на преп. Димитрина Благоева, дм са в областта на хирургията, неврологията, неврохирургията и палиативните грижи.

ИЗДАТЕЛСТВО "ФОЗ"

e-mail:  press@foz.mu-sofia.bg

КОНТАКТИ

гр. София, ул. “Бяло море” №8 УМБАЛ “Царица Йоанна” – ИСУЛ ет. 5, 
тел. 02 9432 127

e-mail:  fph@foz.mu-sofia.bg

© Faculty of Public Health  2024          |            Защита на личните данни (GDPR)