Меню

КАТЕДРА "ПРЕВАНТИВНА МЕДИЦИНА"

Проф. д-р Вили Славчев Захариев, д.м.

Проф. д-р Вили Славчев Захариев, д.м.

e-mail: v.zahariev@foz.mu-sofia.bg

Биография:

Роден е 1963 г. в гр. София. Средното си образование завършва през 1981 г. с пълно отличие и златен медал. През 1989 г. завършва медицина в Медицински факултет на Медицинска академия – София, също с отличен успех. Започва професионалния си път като ординатор във вътрешно отделение и спешна помощ. От 1990 г. е асистент в Катедра „Медицина на бедствените ситуации” към МФ на МА – София.

Преминава последователно през всички етапи на академичното развитие: старши асистент, главен асистент, доцент и сега професор в Катедра „Превантивна медицина”. Специалист е по Медицина на бедствените ситуации от 1997 година. Придобива допълнителни професионални умения чрез участието си в различни специализации в България и чужбина по въпросите на Медицина на бедствените ситуации и радиобиологията.

Участва в преподавателската дейност на студенти по дисциплините – „медицина”, „дентална медицина”, „медицинска сестра”, „акушерка”, „лекарски асистент”, „кинезитерапия”, „управление на здравните грижи” и „обществено здраве и здравен мениджмънт”, както и в обучението на специализанти в основни курсове по следдипломно обучение. Научен ръководител е на лекари-специализанти и докторанти по научната специалност „Медицина на бедствените ситуации”.

Участник е в изследователските екипи при успешното разработване на научни проекти, съфинансирани от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Публикации и научни интереси:

Автор е на над 100 публикации в областта на Медицина на бедствените ситуации и радиобиологията, в т.ч. монографии, учебници, дидактически тестове, учебни програми и методически ръководства за провеждане на упражнения със студенти и специализанти, както и участия в множество научни форуми.

Научните интереси на проф. д-р Захариев са главно в областта на радиационната защита, лъчево-индуцираните увреждания в човека и първичната извънболнична медицинска помощ.

Членство в организации:

  • Член е на Експертния съвет по медицинската специалност „Медицина на бедствените ситуации” към Министество на здравеопазването на Р България;
  • Член на Съвета по качество на обучението и квалификацията в системата за спешна медицинска помощ към Министество на здравеопазването на Р България;
  • Eксперт на Националната агенция за оценяване и акредитация към Министерски съвет на Р България;
  • Член е на Научното дружество по Медицина на катастрофите;
  • Член на Научното дружество по Медицинска география – Секция Медицина на бедствените ситуации;
  • Председател на изпитната комисия за държавен изпит за специалност по „Медицина на бедствените ситуации”.

ИЗДАТЕЛСТВО "ФОЗ"

e-mail:  press@foz.mu-sofia.bg

КОНТАКТИ

гр. София, ул. “Бяло море” №8 УМБАЛ “Царица Йоанна” – ИСУЛ ет. 5, 
тел. 02 9432 127

e-mail:  fph@foz.mu-sofia.bg

© Faculty of Public Health  2019          |            Защита на личните данни (GDPR)