Меню

КАТЕДРА "ПРЕВАНТИВНА МЕДИЦИНА"

Гл. ас. Симеон Славчев, д.м.

Гл. ас. Симеон Славчев, д.м.

e-mail: s.slavchev@foz.mu-sofia.bg

Биография:

Симеон Славчев е роден в гр. София. Завършва средното си образование в езикова гимназия с английски език през 2009г. През 2013г. придобива бакалавърска степен по Обществено здраве и здравен мениджмънт към ФОЗ „ Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“, след което завършва през 2014г. магистратура по Обществено здраве и здравен мениджмънт, а през 2017г. магистратура по Стратегически мениджмънт на фармацевтичната дейност в същия факултет.

След дипломирането си през 2009г. работи последователно като стажант в Хигия /дистрибуция на лекарствени продукти/ гр. София, младши мениджър продажби в Стоп Тайм ЕООД, след което работи като търговски представител в Търговска Лига АД – Национален Аптечен Център, продуктов консултант и маркетингов анализатор в Кре-Алкалин България ЕООД.

След спечелен конкурс през 2018г. е назначен за асистент в катедра по Превантивна медицина към Факултет по обществено здраве „ Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“. През 2021г. придобива образователна и научна степен „доктор” по научната специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията” въз основа на успешно защитена дисертация, посветена на информирания избор на хранителни добавки като проблем на здравна грамотност.

Води упражнения на студенти от бакалавърски програми по специалността Обществено здраве и здравен мениджмънт, лекарски асистент, медицинска сестра и управление на здравните грижи в дисциплините – гериатрия, актуални проблеми на стареенето и старостта, промоция на здравето, епидемиология на здравето и здравословно хранене и диететика.

Автор на 40 публикации в реферирани издания, издания с импакт фактор, доклади в български и международни форуми и конференции, в областта на функционалните храни и хранителните добавки, здравословното хранене, промоция на здравето и превенция на заболяванията. Член на Националното сдружение по здравна политика и мениджмънт, член на Българско научно дружество по Обществено здраве, International Forum of Teachers (IFT) UNESCO Chair of Bioethics. Владее английски език – Certificate in advanced English – сертификат от Кембридж ниво С1/C2.

ИЗДАТЕЛСТВО "ФОЗ"

e-mail:  press@foz.mu-sofia.bg

КОНТАКТИ

гр. София, ул. “Бяло море” №8 УМБАЛ “Царица Йоанна” – ИСУЛ ет. 5, 
тел. 02 9432 127

e-mail:  fph@foz.mu-sofia.bg

© Faculty of Public Health  2019          |            Защита на личните данни (GDPR)