Главно меню

КАТЕДРА "ПРЕВАНТИВНА МЕДИЦИНА"

Доц. Роксандра Памукова-Майкълсън, д.м.

Доц. Роксандра Памукова-Майкълсън, д.м.

e-mail: r.pamukova@foz.mu-sofia.bg

Биография:

Доц. Роксандра Памукова-Майкълсън, дм е автор на иновации в сферата на медицината и превантивната медицина. Създава и управлява „Иновативен и изследователски център по биомедицина, биотехнологии и фитотерапия” от 2016 г. досега.

Дисертационният й труд е на тема: „Фитотерапията и природосъобразният стил на живот като част от комплексна програма за по-добро качество на живот при лица със затлъстяване”. Придобива ОНС „Доктор” в Катедра по превантивна медицина, Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн” в Медицински университет – София през 2017 г., където през 2018 г. постъпва на работа.

Членство в организации:

Член е на Управителния съвет на Съюза на изобретателите в България, където отговаря за международните отношения, както и в Association of European Inventors от 2014 г. досега.

От 2015 г. е в Съюза по хранителна промишленост. От 2017 г. е член-наблюдател в Българската академия по науките и изкуствата. През 2018 г. става член на Българското научно дружество по обществено здраве, както и на Националната Асоциация по социална геронтология.

Публикации и научни интереси:

Автор е на монографиите „Иновативен принос на Дунавската цивилизация към eвропейската наука, медицина и обществено здраве” – Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов”, София, 2021 и на „История на медицината, фитотерапията и oбщественото здравеопазване” – Централна медицинска библиотека, Медицински университет – София, 2021, както и на над 40 научни публикации и доклади.

Член е на редакционната колегия на списания “Engineering and Science Education” и „Иновативно”.

Владее английски и руски езици.

Отличена е с академични и професионални награди, както и с призове за иновативен принос към медицината в България и чужбина.

ИЗДАТЕЛСТВО "ФОЗ"

e-mail:  press@foz.mu-sofia.bg

КОНТАКТИ

гр. София, ул. “Бяло море” №8 УМБАЛ “Царица Йоанна” – ИСУЛ ет. 5, 
тел. 02 9432 127

e-mail:  fph@foz.mu-sofia.bg

© Faculty of Public Health  2024          |            Защита на личните данни (GDPR)