Меню

КАТЕДРА "ПРЕВАНТИВНА МЕДИЦИНА"

Ас. д-р Полина Ангелова, д.м.

Ас. д-р Полина Ангелова, д.м.

e-mail: p.angelova@foz.mu-sofia.bg

Биография:

Др Полина Ангелова се дипломира като магистър „лекар“ в Медицински университет – София през 2019 г.

От 2020 г., след успешно проведен конкурс заема академичната длъжност „асистент“ в Катедра по Превантивна медицина към Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“, МУ-София.

Редовен докторант е по научната специалност „Медицина на бедствените ситуации” в Катедрата по Превантивна медицина.

Преподавателска дейност

Участва в преподавателската дейност по Медицина на бедствените ситуации при студенти от специалностите „Медицина”, „Дентална медицина”, „Медицинска сестра”, „Акушерка”, „Лекарски асистент”, „Кинезитерапия”, „Управление на здравните грижи” и др.

Публикации и научни интереси

Научните интереси на д-р Полина Ангелова са в областта на превантивната медицина, управление на риска в екстремни ситуации и медицинско осигуряване при бедствия, аварии и катастрофи.

Д-р Ангелова има научни публикации в национални и международни сборници, научни списания, както и участия в научни конференции в областта на защитата на населението при бедствия, превантивната медицина, общественото здраве и здравен мениджмънт.

Членство в организации

Член на Български лекарски съюз.

Член на Българското научно дружество по обществено здраве.

ИЗДАТЕЛСТВО "ФОЗ"

e-mail:  press@foz.mu-sofia.bg

КОНТАКТИ

гр. София, ул. “Бяло море” №8 УМБАЛ “Царица Йоанна” – ИСУЛ ет. 5, 
тел. 02 9432 127

e-mail:  fph@foz.mu-sofia.bg

© Faculty of Public Health  2019          |            Защита на личните данни (GDPR)