Меню

КАТЕДРА "ПРЕВАНТИВНА МЕДИЦИНА"

Проф. д-р Жени Стайкова, д.м.н.

Проф. д-р Жени Стайкова, д.м.н.

e-mail: j.staykova@foz.mu-sofia.bg

Биография:

Завършва Медицинска академия „И. И. Мечников” в Санкт-Петербург през 1984 г. Има специалност “Комунална хигиена” (МНИИГ ”Ф.Ф.Ерисман” – Москва, 1987 г.) и втора специалност ”Социална медицина” (МУ – Пловдив, 2000 г.). Магистър по здравен мениджмънт (МУ – София, 2005 г.) и по публична администрация – административни практики (СУ”Св.Кл. Охридски”, 2014 г.).

През 2008 г. придобива Диплома за образователна и научна степен „Доктор” на ВАК към МС, през   2010 г. – Свидетелство за научно звание „Доцент” на ВАК към МС. През март 2018 г. успешно защитава научна степен „доктор на науките” в МУ – София, а от ноември 2018 г. е професор в МУ-София, Факултет по обществено здраве (ФОЗ), катедра „Превантивна медицина“.

Работила е като ординатор в ХЕИ-Кърджали и в МНИИГ по хигиена “Ф.Ф.Ерисман” – Москва. В периода 19952014 г. е последователно директор на ХЕИ, РИОКОЗ, РЦЗ и РЗИ в Кърджали и директор на Националния център по обществено здраве и анализи. Била е председател и зам.-председател на съвета на директорите на МБАЛ “Пловдив”, зам.-управител на МБПЛР “Сердика” в София, понастоящем е Председател на СД на МБАЛ „Св. Пантелеймон- Ямбол“ АД.

Преподавала е в Пловдивския университет и в МУ – Плевен като доцент. От 2014 г. е доцент и професор (2018 г.) в Медицински университет – София, ФОЗ „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“, катедра „Превантивна медицина”. Преподава и в Университет „Проф. Асен Златаров“ гр. Бургас.

Научен ръководител е на дипломанти и докторанти, рецензент на дипломни работи в магистърски програми по “Обществено здраве и здравен мениджмънт”, “Управление на здравните грижи” и на дисертационни трудове. Участва в научни журита за добиване на степени и звания, както и в комисии за одит на докторски програми.

Експерт е по околна среда и здраве, обществено здраве и здравен мениджмънт, профилактика на хроничните незаразни болести и др. Била е ръководител и координатор на редица европейски проекти. Участва в работни колективи по здравно-хигиенна и екологична оценка на инфраструктурни обекти в България (автомагистрали, пътища, летища и др.).

Представила е доклади и научни съобщения в областта на общественото здраве на форуми у нас и в чужбина. Има над 150 публикации в български и чужди издания, самостоятелно и в съавторство, в това число монографии, учебници и ръководства по хигиена, здравен мениджмънт, епидемиология на ХНЗБ.

Член е на БЛС, на СУБ, Световната организация по епидемиология на околната среда, Националното сдружение за здравна политика и мениджмънт; Българското научно дружество по обществено здраве; Българското сдружение по превантивна медицина; Сдружение “Обществена коалиция за здраве – Кърджали”.

Има много награди и грамоти за принос в осъществяване на националната здравна политика и постигнати високи успехи в здравеопазването.

ИЗДАТЕЛСТВО "ФОЗ"

e-mail:  press@foz.mu-sofia.bg

КОНТАКТИ

гр. София, ул. “Бяло море” №8 УМБАЛ “Царица Йоанна” – ИСУЛ ет. 5, 
тел. 02 9432 127

e-mail:  fph@foz.mu-sofia.bg

© Faculty of Public Health  2019          |            Защита на личните данни (GDPR)