Меню

КАТЕДРА "ПРЕВАНТИВНА МЕДИЦИНА"

Проф. д-р Георги Христов, д.м.

Проф. д-р Георги Христов, д.м.

e-mail: g.christoff@foz.mu-sofia.bg

Биография:

През 1987 год. завършва Висшия медицински институт – София, при Медицинска академия. От 1988 г. работи като лекар в Клиниката по алергология на Александровска болница. Заема последователно длъжностите младши, старши и главен асистент във ВМИ-София. През 1994 г. и 1997 г. придобива специлности съответно по вътрешни болести и клинична алергология.

През 2005 г. придобива магистърска степен по обществено здраве и здравен мениджмънт във Факултета по Обществено здраве, Медицински Университет – София. След успешно защитена дисертация на тема „Социално икономически анализ и оценка на бронхиалната астма“ през 2005 год. придобива образователната и научна степен „доктор“ в Медицински Университет – София. През 2008 год. д-р Георги Христов получава научното звание „доцент“ и започва работа в катедрата по „Икономика на здравеопазването във Факултета по Обществено здраве, Медицински Университет – София, а през 2015 год. заема академичната длъжност „професор“. През 2012 г. придобива специалност по здравна икономика.

Проф. Г. Христов е създател и ръководител до 2017 г. на катедрата по „Оценка на здравните технологии“, Факултет по обществено здраве, Медицински Университет, София. Oт края на 2017 г. е член на катедрата по „Превантивна медицина“.

Преподава на студенти от бакалавърски и магистърски програми по „Обществено здраве и здравен мениджмънт” и „Управление на здравните грижи”, „Кинезитерапия“. Научен ръководител е на докторанти, специализанти и дипломанти във ФОЗ, МУ – София и рецензент на дипломни работи в магистърски програми по “Обществено здраве и здравен мениджмънт” и “Управление на здравните грижи”.

Научните интереси на проф. Георги Христов са в областта на общественото здраве и здравния мениджмънт, епидемиология и фармакоикономика на хроничните социално значими болести, ценообразуване, реимбурсиране, регулация на фармацевтичния пазар, болнична икономика, остойностяване на болничните услуги и определяне на болничните разходи, икономически анализи на болничната дейност, оценка на здравните технологии; и в областите на бронхиална астма и алергично възпаление, епидемиология на алергичните болести и бронхиалната астма; фармакоикономика на бронхиалната астма.

Проф. Христов е основател и председател на УС на Българския алианс за клинична и приложна алергология.

Главен редактор на специализирано списание за лекари „Medical magazine”.

Проф. Христов има над 190 публикации и участия в национални и международни научни форуми. Проф. Христов е член на: Национално сдружение по здравна политика и мениджмънт, Българско дружество по алергология, Български лекарски съюз, European Public Health Association, International Society of Pharmacoeconomics and Outcome Research, European Academy of Allergy and Clinical Immunology, European Respiratory Society, Respiratory Effectiveness Group.

ИЗДАТЕЛСТВО "ФОЗ"

e-mail:  press@foz.mu-sofia.bg

КОНТАКТИ

гр. София, ул. “Бяло море” №8 УМБАЛ “Царица Йоанна” – ИСУЛ ет. 5, 
тел. 02 9432 127

e-mail:  fph@foz.mu-sofia.bg

© Faculty of Public Health  2019          |            Защита на личните данни (GDPR)