Главно меню

КАТЕДРА "ОЦЕНКА НА ЗДРАВНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ"

Гл. ас. д-р Николета Стергиос Левенти, дм

Гл. ас. д-р Николета Стергиос Левенти, дм

e-mail: n.leventi@foz.mu-sofia.bg

Гл. ас. Д-р Николета Стергиос Левенти, дм е родена в Гърция, където завърши средното си образование. През 1995г. д-р Левенти завършва медицина във Висшия Медицински Институт – София. Притежава специалност “Очни болести”, придобита от МБАЛ “Папаниколау” – Солун, Гърция през 2006г.. През 2015г. завършилa сертифициран курс към Университета Утрехт – Нидерландия, в областа на Лидерство в здравеопазването. Придобива ОКС „Магистър“ по специалността „Здравен менджмънт“, през 2016г. от МУ – Варна. Д-р Левенти през 2018г. участва в семинара на Университета МакМастър по клинична практика базирана на доказателства в Хамилтон, Онтарио, Канада. През 2019г. защитава дисертационен труд на тема “Въвеждане на медицина основана на доказателства (МОД) в образованието на медицинските професионалисти в България, възможности и предизвикателства” и придобива ОНС “Доктор по социална медицина и организацията на здравеопазването и фармацията”. Притежава магистърска степен по специалност “Управление на клинични изпитвания” от ФОЗ, МУ – София от 2020г., със защитена дипломна работа на тема “Иновативни информационни технологии при клиничните изпитвания – етични аспекти”. Участва през 2021 в летния курс “Етика при грижата на хора с деменция”, на Центъра по Биомедицинска Етика и Право, Лувен – Белгия.  

Професионалният й медицински опит започва от 1996г. до 1999г. в Гърция, като лекар стажант. След придобиването на клиничната си специалност през 2007г. и до 2014г. работи като лекар по специалността си в Гърция. През 2014г. се регистрира в Българския Лекарси Съюз. Заема длъжност асистент в Катедрата по Оценка на здравните технологии (ОЗТ) през 2016г. към ФОЗ, МУ – София. През 2020г. заема длъжността главен асистент в Катедрата по ОЗТ към Факултет по Обществено Здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“, МУ – София. 

Публикации и научни интереси:

Д-р Николета Левенти участва в научни публикации в гръцки, български и международни издания. Основните теми на научните разработки са свързани с МОД, медицинска етика, биоетика, лидерство в здравеопазването, както и със специалността си офталмология. Участва в международни конгреси, симпозиуми, форуми и конференции. Има над 20 публикации, над 15 участия в научни разработки, както и една монография на тема “МОД приложение в съвременната медицина и етични аспекти”.

Членство в организации:

Член на :

  • Гръцки Лекарски Съюз – Колегия на област Серрес
  • Български Лекарски Съюз – Столична Колегия
  • International Society For Pharmacoeconomics and Outcomes Research (ISPOR)
  • Българско Научно Дружество по Обществено Здраве

 

Chief Assistant Professor Dr. Nicoleta Stergios Leventi, PhD, MD, MPH, MCTM was born in Greece, where she completed her secondary education. In 1995 Dr. Leventi graduated from the Higher Medical Institute – Sofia, where she acquired a Master degree in “Medicine”. She has a specialty in ophthalmology, acquired by “ G. Papanicolaou” General Hospital – Thessaloniki, Greece in 2006. In 2015 completed a certified course at the University of Utrecht – the Netherlands, in the field of Health Leadership. Acquired a Master’s degree in Health Management in 2016, from MU – Varna. Participated in McMaster University’s Evidence-Based Clinical Practice Seminar in Hamilton, Ontario, Canada in 2018. In 2019 defended her dissertation on the “Introduction of evidence-based medicine (EBM) in the education of medical professionals in Bulgaria, opportunities and challenges” and acquired the educational and scientific degree of PhD in “Social Medicine and organization of health and pharmacy”. She holds a master’s degree in “Clinical Trials Management”, since 2020, from the Faculty of Public Health, MU – Sofia, where she defended a thesis on “Innovative information technologies in clinical trials – ethical aspects”. In 2021 participated in the summer course “Ethics in the care of people with dementia”, organized by the Center for Biomedical Ethics and Law, Leuven – Belgium.

Her professional medical experience began in 1996, as a doctor. After acquiring her clinical specialty in 2007, and until 2014 she worked as an ophthalmologist in Greece. In 2014 is registered in the Bulgarian Medical Association. She held the position of assistant professor in the Department of Health Technology Assessment (HTA) in 2016 in the Faculty of Public Health, MU – Sofia. Since 2020 she holds the position of Chief Assistant Professor in the Department of HTA at the Faculty of Public Health “Prof. Dr. Tzecomir Vodenicharov”, MU – Sofia.

Publications and research interests:

Dr. Nicoleta Leventi participates in scientific publications in Greek, Bulgarian and international editions. The main topics of research are related to EBM, medical ethics, bioethics, leadership in health care, as well as her specialty ophthalmology. Participates in international congresses, symposia, forums and conferences. She has over 20 publications, over 15 participations in research, as well as a monograph on “EBM application in modern medicine and ethical aspects.”

Membership in organizations:

Member of:

  • Greek Medical Association – Department of Serres
  • Bulgarian Medical Association – Department of Sofia
  • International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research (ISPOR)
  • Bulgarian Scientific Society of Public Health

ИЗДАТЕЛСТВО "ФОЗ"

e-mail:  press@foz.mu-sofia.bg

КОНТАКТИ

гр. София, ул. “Бяло море” №8 УМБАЛ “Царица Йоанна” – ИСУЛ ет. 5, 
тел. 02 9432 127

e-mail:  fph@foz.mu-sofia.bg

© Faculty of Public Health  2024          |            Защита на личните данни (GDPR)