Главно меню

КАТЕДРА "ОЦЕНКА НА ЗДРАВНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ"

Ръководител катедра

Проф. Антония Янакиева, дм

Проф. Антония Янакиева, дм

e-mail: a.yanakieva@foz.mu-sofia.bg

Катедра „Оценка на здравните технологии“ е създадена през 2014 г. 

Мисията на катедрата по „Оценка на здравните технологии“ е утвърждаване и разпространение на ОЗТ като мултидисциплинарен подход

Основната цел на катедрата по „Оценка на здравните технологии“ е чрез създаване, утвърждаване и развитие на учебно-преподавателска и научно-практическа база да разпространи сред и запознае възможно най-голям брой специалисти от различни медицински и немедицински области на познанието с основите на ОЗТ, тяхното приложение в различни сфери на здравеопазването, ролята им за успешен и ефективен мениджмънт на основните процеси и осигуряване на подкрепени с качествени доказателства данни за изграждане на действена здравна политика. 

За постигането на мисията и целите на катедрата, нейните сътрудници работят в следните основни направления.

 1. Учебно-преподавателска дейност.
 2. Изготвяне на програми за обучение по ОЗТ в методологичен и практически план
 3. Разработване на програми за СДО
 4. Разработване на програми за свободно-избираеми дисциплини
 5. Разработване на програми за авторски курсове по ОЗТ
 6. Разработване и въвеждане на дистанционно обучение в областта
 7. Осъществяване на връзка с водещи международни специалисти в областта на ОЗТ за оказване на методологична помощ при въвеждане на обучението по ОЗТ и изнасяне на лекционни курсове във ФОЗ.

В резултат на тези усилия от 2015 г. започнаха курсове в бакалавърските и магистърските програми на специалността „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ по:

 1. „Медицина, основана на доказателства”
 2. „Въведение в ОЗТ”
 3. „Принципи и методи на ОЗТ”
 4. „Аналитично моделиране”

Предвидени курсове за следдипломно обучение на магистри, бакалаври и специалисти с медицинско и немедицинско образование по:

 1. „Медицина, основана на доказателства”
 2. “Критичен анализ и оценка на научни медицински публикации“
 3. „Въведение в ОЗТ”

Научно-изследователска и практическа дейност.

Научно-изследователската дейност на катедрата по „Оценка на здравните технолоии“ е насочена към:

 • извършване на сравнителен анализ на съществуващи модели за ОЗТ
 • разработване на методични подходи за приложение на съществуващи модели за ОЗТ у нас
 • разработване на модел за извършване на ОЗТ, съобразен с българските условия.

Сътрудници на каредрата съвместно с преподаватели на Фармацевтичния факултет вземат активно участие в международен проект по „Еразмус+“ за изготвяне, развитие и утвърждаване на международна магистърска програма по ОЗТ.

Катедрата по „Оценка на здравните технологии“ осъществи проект за присъединяване на МУ-София към платформата за електронно събиране на данни REDCap. Това е изключителна възможност за изграждане на инфраструктура за създаване на регистри и бази данни за провеждане на епидемиологични изследвания, необходими в процеса на ОЗТ. С успешното завършване на проекта МУ-София стана единственото висше училище в България член на международния  REDCap консорциум.

Състав на катедрата

Гл. ас. Светлин Георгиев, дм

Гл. ас. Светлин Георгиев, дм

e-mail: s.georgiev@foz.mu-sofia.bg

Aс. д-р Стаматиос Прифтис

Aс. д-р Стаматиос Прифтис

e-mail: s.priftis@foz.mu-sofia.bg

Ас. Кремена Иванова

Ас. Кремена Иванова

e-mail: k.ivanova@foz.mu-sofia.bg

ИЗДАТЕЛСТВО "ФОЗ"

e-mail:  press@foz.mu-sofia.bg

КОНТАКТИ

гр. София, ул. “Бяло море” №8 УМБАЛ “Царица Йоанна” – ИСУЛ ет. 5, 
тел. 02 9432 127

e-mail:  fph@foz.mu-sofia.bg

© Faculty of Public Health  2024          |            Защита на личните данни (GDPR)