Главно меню

КАТЕДРА "МЕДИЦИНСКА ПЕДАГОГИКА"

Доц. Цветелина Михайлова, дм, дпсн

Доц. Цветелина Михайлова, дм, дпсн

e-mail: tz.mihailova@foz.mu-sofia.bg

През 2000г. завършва НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ със специалност-актриса.

През 2014г. завършва магистратура „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ къмФакултета по Обществено здраве при Медицински Университет – София.

След защита на дисертационен труд през 2015 година придобива образователната и научнастепен „доктор” по социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията.

През 2015г. след конкурс, заема длъжността университетски асистент към катедра „Здравна политика и мениджмънт“ на Факултета по Обществено здраве при Медицински Университет – София.

Работи в катедра „Медицинска педагогика” на Факултета по обществено здраве в Медицинския университет – София от 2016г.

През 2018г. след спечелен конкурс е назначена на академичната длъжност „Доцент“ към ФОЗ МУ – София.

През 2020г. защитава „ Доктор на психологическите науки“ в ЮЗУ „Неофит Рилски“ в Благоевград и придобива степен „Доктор на науките“.

Автор е на над 200 публикации в национални и чуждестранни издания и 20 с импакт фактор; 28 монографии, една от която в съавторство; участва в постерни и устни презентации, в национални и международни научни конференции, семинари, лекционни курсове и обучения.

Научните ѝ интереси са в областта на здравната политика, здравния мениджмънт, медицинската педагогика, медицинската психология, арт-терапията. Активно се занимава с научно изследователска дейност, специализира в областите „Икономика на здравеопазването“ и „Психология на управлението“.

Активно се занимава с научноизследователска дейност. Има издадени 8 монографии:

“ЦЕННОСТИ В ОБЩЕСТВОТО – СЪВРЕМЕННИ РАЗБИРАНИЯ И ПРОТИВОРЕЧИЯ”, „Мотивация на здравните специалисти“, „Психологически аспекти на мениджмънта в здравеопазването“, „Role of Motivation for Effectiveness of Medical Specialist”, „Psychological Aspects of Health Care Management”, „Етични и психологически аспекти в професионалната практика на медицинските специалисти“, „Учебна тетрадка по Медицина на бедствените ситуации“ и „Тревожност и психична устойчивост“, както и над 200 научни публикации в страната и чужбина.

Член е на Съюзът на учените в България, Националното сдружение по здравна политика и мениджмънт и на Арт-терапевтично дружество.

ИЗДАТЕЛСТВО "ФОЗ"

e-mail:  press@foz.mu-sofia.bg

КОНТАКТИ

гр. София, ул. “Бяло море” №8 УМБАЛ “Царица Йоанна” – ИСУЛ ет. 5, 
тел. 02 9432 127

e-mail:  fph@foz.mu-sofia.bg

© Faculty of Public Health  2024          |            Защита на личните данни (GDPR)