Главно меню

КАТЕДРА "МЕДИЦИНСКА ПЕДАГОГИКА"

Проф. Силвия Младенова Младенова , дм

Проф. Силвия Младенова Младенова , дм

e-mail: s.mladenova@foz.mu-sofia.bg

Силвия Младенова Младенова е професор, доктор по медицина във Факултета по обществено здраве  на Медицински университет – София. Родена е в София, завършва „Социална педагогика” в СУ “Св. Климент Охридски” и магистърска степен по Обществено здраве и здравен мениджмънт в МУ – София. От 2003г. има призната специалност „Медицинска педагогика”. Последователно е асистент, старши асистент, главен асистент, доцент и професор в катедрата по “Медицинска педагогика”    

Специализирала е по програма ФАР в училище за висши болнични кадри към Обществено здравеопазване болници – Марсилия и Париж, Франция и в Атински университет, Гърция по интензивна програма “Управление на медицинските услуги. Администрация и обществено здраве”.

Участвала е в проекти по програма „ФАР”, програма „Темпус” проект на Световна банка “Развитие на учебна програма по управление на общата практика и здравна промоция”, Аксес “Домашни грижи” на БЧК и др.

Участва в няколко научни проекти спечелили Грант и финансирани от Съвета по медицинска наука.

Включена е в преподаването по методика на обучението по практика по специалностите от професионално направление „Здравни грижи”, принципи и методика на обучението, медицинска педагогика, сестрински грижи за деца и възрастни с увреждания, сестрински грижи в педиатрията и др. Ръководител е на държавния преддипломен стаж по педагогика за студенти от специалност „Управление на здравните грижи”.

Ръководител е на докторанти по „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ и на специализанти по „Медицинска педагогика”.

Професионалните й интереси са в областта на методиката на преподаването, медицинската педагогика, здравното образование, персонализираната медицина и етичните аспекти от нейното приложение. 

Участва в редакционната колегия на списание “Сестринско дело” и „Здравни грижи“.

Има издадени две монографии „Здравно образоване” и „Персонализираната медицина: предизвикателства, очаквания, възможности”. Автор и съавтор е на повече от 150 публикации, 24 учебника и учебни ръководства, има над 300 цитирания.

Член на Националния съвет по качество към Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи; Българско научно дружество по обществено здраве; Българско дружество по медицинско образование.

Експерт е към Националната агенция за оценяване и акредитация в професионалните направления „Обществено здраве” и „Здравни грижи” от 2010г.

 

ИЗДАТЕЛСТВО "ФОЗ"

e-mail:  press@foz.mu-sofia.bg

КОНТАКТИ

гр. София, ул. “Бяло море” №8 УМБАЛ “Царица Йоанна” – ИСУЛ ет. 5, 
тел. 02 9432 127

e-mail:  fph@foz.mu-sofia.bg

© Faculty of Public Health  2024          |            Защита на личните данни (GDPR)