Главно меню

КАТЕДРА "ЗДРАВНИ ГРИЖИ"

Гл. ас. Стефка Миткова Георгиева-Гърбева, дм

Гл. ас. Стефка Миткова Георгиева-Гърбева, дм

e-mail: s.georgieva@foz.mu-sofia.bg

Гл. ас. Стефка Миткова Георгиева- Гърбева, дм е родена на 09.10.1969 г. в гр. Самоков. През 1988 г. завършва средното си образование в Централен институт за подготовка на здравни кадри – гр. София специалност „медицинска сестра – общ профил”. През 1993 г. придобива полувисше образование в Полувисш медицински институт, София.

През 1999 г. придобива образователно – квалификационна степен „бакалавър” по специалност „Здравни грижи” – Факултет „Сестринско дело“, Медицински университет,София с професионални квалификации „Ръководител на здравни грижи” и „Преподавател по практика в медицински колеж”,

През 2009 г. придобива магистърска степен „Здравен мениджмънт” – Медицински университет, София, Факултет „Обществено здраве”.

От 1988 до 2012 г. работи във ВМА като медицинска сестра в Клиника по сърдечно съдова хирургия, Клиника по Гръдна хирургия и онкология, Клиника по Ендоскопска хирургия. От 2012 г. до 2013 г. – медицинска сестра в Административен блок на Първа МБАЛ.

От 2014 г. – Асистент в катедра „Здравни грижи“, Факултет по обществено здраве при Медицински университет – София. М. Декември 2015 г. е зачислена като Докторант на самостоятелна подготовка.

Октомври 2017 год. защитава успешно дисертационен труд  на тема „Съвременни организационни форми на хирургигни грижи“.

Януари 2018 год. печели конкурс за Главен асистент към Катедра по Здравни грижи.

Гл.ас. Стефка Миткова Георгиева-Гърбева, д.м. преподава на студенти с образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ по специалностите „Медицинска сестра“ и по специалността „Управление на здравните грижи“.   

Участвала е в следните проекти: 

  1. Проект на „PROCTER & GAMBLE ”, МЗ и МНО – Национална образователна програма всичко за пубертета, като лектор.
  2. Проект финансиран от СМН на Медицински университет София по програма ГРАНТ 2016, на тема: „Създаване на стандартен модел за манипулативна техника в практическото обучение по сестрински и акушерски грижи.”
  3. Проект финансиран от СМН на Медицински университет – София по програма “ГРАНД – 2017”, на тема: “Създаване на симулационна лаборатория по интравенозна терапия”.
  4. Проект финансиран от СМН на Медицински университет – София по програма “ГРАНД – 2018”, на тема: „Информираност и обучение на медицинските сестри и студентите от специалност „Медицинска сестра“, относно агресията и насилието в здравните грижи“.

Научните интереси на гл.ас. Стефка Георгиева се очертават в следните основни области – потребности от нови управленски и организационни модели при осъществяване на здравни грижи , потребности от грижи и превенция на усложненията при специални сестрински грижи; иновативни подходи при университетското обучение на медицинските сестри. Автор и съавтор на над 30 научни публикации, има 16 цитирания.

Научните интереси на гл.ас. Стефка Георгиева се очертават в следните основни области – потребности от нови управленски и организационни модели при осъществяване на здравни грижи , потребности от грижи и превенция на усложненията при специални сестрински грижи; иновативни подходи при университетското обучение на медицинските сестри.

 Автор и съавтор на над 30 научни публикации, има 16 цитирания.

ИЗДАТЕЛСТВО "ФОЗ"

e-mail:  press@foz.mu-sofia.bg

КОНТАКТИ

гр. София, ул. “Бяло море” №8 УМБАЛ “Царица Йоанна” – ИСУЛ ет. 5, 
тел. 02 9432 127

e-mail:  fph@foz.mu-sofia.bg

© Faculty of Public Health  2024          |            Защита на личните данни (GDPR)