Главно меню

КАТЕДРА "ЗДРАВНИ ГРИЖИ"

Гл. ас. Петя  Симеонова Кантарева, дм

Гл. ас. Петя Симеонова Кантарева, дм

e-mail: p.kantareva@foz. mu-sofia.bg
тел: +359 878 154434

Образование: 

Chief Assistant Professor, PhD Petya Simeonova Kantareva, Medical University of Sofia, Bulgaria,Faculty of Public Health, Prof. Dr. Tsekomir Vodenicharov, MD, ” Department for Health Care.

Главен асистент Петя Симеонова Кантарева притежава образователна и научна степен Доктор по Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията от 2017година, със защитен дисертационен труд на тема „Детското здраве в извънболничната медицинска помощ“.

През 2011-2013г. завършва висше образование с образователно-квалификационна степен „Магистър“ по специалността „Обществено здраве и здравен мениджмънт“.

През 2001 – 2003г. завършва висше образование с образователно-квалификационна степен “Магистър” по специалността „Мениджмънт на социалните дейности“ в катедра „Социална педагогика“ на Софийския университет „Св. Св. Климент Охридски“.

През 1996 – 1999 г. придобива висше образование в Медицински Университет-София, с образователно-квалификационна степен “Бакалавър” по специалността „Управление на здравните грижи“

През 1982 г. тя завършва с отличен успех Медицински колеж  – София с образователно-квалификационна степен “Бакалавър по здравни грижи”, специалност “Детска медицинска сестра” .

Главен асистент Петя Симеонова Кантарева притежава специалност „Обществено здравеопазване“.

Професионално развитие:

Петя Симеонова Кантарева  е Главен асистент в Катедра „Здравни грижи“ на ФОЗ „проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“  при МУ-София.

През 2014 година, след конкурс  Петя Симеонова Кантарева е избрана на академична длъжност „Асистент” по научната специалност “Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията” във ФОЗ „проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ при МУ – София.

От 2011г. до 2013г. е Главен експерт в Централно Управление на Националната здравноосигурителна каса, Дирекция „Медицински  дейности“, отдел „Анализи на медицинските дейности“.

2011-2001г. –  Главен експерт в Столична здравноосигурителна каса, Дирекция „Лекарствени продукти на специален режим“.

2001 – 2000г. –  Експерт в Агенция за социално подпомагане, отдел „Закрила на детето“

1985-2001г. – Детска медицинска сестра в Филиална поликлиника – Ракитово.

1985- 1984г. – Детска медицинска сестра в ОДЗ „Малина Тодорова – Ракитово.

1982-1984г. – Детска медицинска сестра в Детска клиника по сърдечно-съдови заболявания към Научен институт по педиатрия на Медицинска академия – София.

Членство в организации:

Главен асистент Петя Кантарева е член на Научно дружество по медицинско образование и Българско научно дружество по обществено здраве – БАНДОЗ.

Научни интереси и публикации:

През октомври 2015 г. ас. Петя Кантарева е зачислена като докторант с проект на дисертационен труд на тема „Детското здраве в първичната извънболнична медицинска помощ“, който успешно защитава на 25.10.2017г.

От 2017 г., след конкурс ас. Петя Симеонова Кантарева е избрана на академична длъжност „Главен асистент” по научната специалност “Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията” във ФОЗ  „проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ при МУ- София.

Главен асистент Петя Симеонова Кантарева е автор и съавтор на над 50 научни и учебни публикации и монография на тема „ Проблеми на организацията на детското здравеопазване“.

ИЗДАТЕЛСТВО "ФОЗ"

e-mail:  press@foz.mu-sofia.bg

КОНТАКТИ

гр. София, ул. “Бяло море” №8 УМБАЛ “Царица Йоанна” – ИСУЛ ет. 5, 
тел. 02 9432 127

e-mail:  fph@foz.mu-sofia.bg

© Faculty of Public Health  2024          |            Защита на личните данни (GDPR)