Главно меню

КАТЕДРА "ЗДРАВНИ ГРИЖИ"

Доц. Надка Николова Василева, дм

Доц. Надка Николова Василева, дм

e-mail: n.vasileva@foz.mu-sofia.bg

Доц. Надка Николова Василева , дм е родена през 1969 г. в София. През 1990 г. завършва  Полувисшия медицински институт (ПМИ) – София,  специалност „медицинска сестра“ –  общ профил и  работи в Рехабилитационен център за деца с диабет  НИ по педиатрия,  гр. София. През 1995г., е назначена като преподавател  в Медицински колеж „Й. Филаретова”, а от 2008 г. във Факултет по обществено здраве – София.

През 1999 г. се дипломира в  Югозападен Университет „ Неофит Рилски” –  Благоевград степен  магистър  по специалност: „Социална психология“.

През 2010 г.  придобива втора магистърска степен по „ Обществено здраве и здравен мениджмънт“ във ФОЗ, МУ – София, а през 2013 г. придобива специалност „Медицинска педагогика”, във  МУ, ФОЗ – София. 

Притежава образователна и научна степен „доктор” от 2014 г., а от 2015 г. е „доцент” в катедра „Здравни грижи“.

През 2017 г.  придобива трета магистърска степен по „Управление на здравните грижи“ във ФОЗ, МУ – София.

Доц. Надка Василева , д.м. преподава на студенти с образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ по специалностите „Медицинска сестра“ и степен „Магистър“ по специалността „Клинични здравни грижи“.   

Участвала е в следните проекти: 

  1. Проект на „PROCTER & GAMBLE ”, МЗ и МНО – Национална образователна програма всичко за пубертета, като лектор.
  2. Проект финансиран от СМН на Медицински университет София по програма ГРАНТ 2016, на тема: „Създаване на стандартен модел за манипулативна техника в практическото обучение по сестрински и акушерски грижи.”
  3. Проект финансиран от СМН на Медицински университет – София по програма “ГРАНД – 2017”, на тема: “Създаване на симулационна лаборатория по интравенозна терапия”.
  4. Проект финансиран от СМН на Медицински университет – София по програма “ГРАНД – 2018”, на тема: „Информираност и обучение на медицинските сестри и студентите от специалност „Медицинска сестра“, относно агресията и насилието в здравните грижи“.

Член на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ), Българско национално дръжество по обшествено здраве (БНДОЗ),  Научното дружество по медицинско образование (НМДО) и Интердисциплинарната гражданска академия (ИНГА). 

Научните интереси на доц. Надка Василева се очертават в следните основни области – проучване на  програми за мотивация и подбор на основни мотивационни стимули за избор и практикуване на сестринската професия; използване и прилагане на иновативни подходи при обучение на студентите медицински сестри в  различни клинични дисциплини; теоретични и практически основи на сестринските грижи;

През 2021 г. е участвала с публикации в чуждестранно издание: Учебно-методическое пособие: „Теоретические  и практические аспектьi комплексного сопровождения детей  с отклонениями  в развитии (Опьiт работьi  специалистов  России и Болгарии)“ Министерство образования и науки  Российской  Федерации, «Забайкальский государственный университет», «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Дар» Забайкальского края», г. Чита.

Автор и съавтор в над 100 научни публикации, постери на научни форуми,  3 учебника и 1 монография. Има  над 200 цитирания.

 

 

ИЗДАТЕЛСТВО "ФОЗ"

e-mail:  press@foz.mu-sofia.bg

КОНТАКТИ

гр. София, ул. “Бяло море” №8 УМБАЛ “Царица Йоанна” – ИСУЛ ет. 5, 
тел. 02 9432 127

e-mail:  fph@foz.mu-sofia.bg

© Faculty of Public Health  2024          |            Защита на личните данни (GDPR)