Главно меню

КАТЕДРА "ЗДРАВНИ ГРИЖИ"

Гл. ас. Милослава Дончева Илиева, дм

Гл. ас. Милослава Дончева Илиева, дм

e-mail: m.ilieva@foz.mu-sofia.bg

Образование:

През 1978 г. завършва  Полувисш медицински институт – София

Специалност „Медицинска сестра – общ профил”.        

Следдипломна квалификация:

През 2000 г. Придобива образователно квалификационна степен– Бакалавър „Здравни грижи” – факултет „Обществено здраве”.

През 2008 г. – завършва СДО –  специализация  „Операционна и превързочна техника”.

През 2009 г. Придобива образователна степен – Магистър  по Управление на здравните  грижи – факултет „Обществено здраве”.

Професионална кариера:

От 1978-1982 г. Работи като –  Медицинска сестра в клиника „Коремна хирургия” във ВМА.

От 1982-1988 г. Работи като опрационна медицинска сестра –  в Катедра  „Спешна медицина” ВМА.

От 1988-2007 г. –  работи като Старша сестра на Катедра „Спешна медицина” ВМА.

От 2007 – 2015 г. Е Главна сестра на МБАЛ – София към ВМА.

От 01.2015 до 08.2015 г. Работи като операционна сестра в МИ – МВР.

От 2012г. –  Хонорован преподавател по  учебна практика на студенти медицински сестри от Факултет по обществено здраве.

От 09.2015 г. Работи като преподавател в Медицински Университет – София, Факултет обществено здраве, Катедра здравни грижи.

От 2018г заема академична длъжност“ Асистент.“

От 2020г. заема академична длъжност „Главен асистент“.

През 2018г.успешно защитава дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен“Доктор“ на тема Мениджмънд на здравните грижи при пациенти с Коремна травма.

През 2019г  издава монография на тема „Здравни грижи при пациенти  с Коремна травма.“

Членство в професионални организации:

От 2008 – 2015 г. Председател на съвета на главните сестри в България

От 2000 г. – Член на БАПЗГ.

Член е на „Научно дружество по медицинско образование „ и „Българско научно дружество по Обществено здраве.

Участия в научни форуми:

2008 г. –  Национален форум на професионалистите по здравни грижи –Поморие.

2008 г. – 13-и конгрес на Балкански военномедицински комитет –Турция

2007 г. – 2-и Българо – френски симпозиум по хирургия на черен дроб и  жлъчни пътища – София

2007 г. – Европейска експертна конференция  за превенция на ВБИ – Дюселдорф, Германия.

Гл.ас. М.Илиева е участвала в 30 конференции и научни форуми и има 35научни статии в български и международни издания.

Гл. ас М.Илиева  е участвала в 3 научни проекта към МУ-София СНМ-„ГРАНТ“.

Гл.ас. М.Илиева е учасвала в програма ERASMUS- в Чехия

Участия в хуманитарни мисии:

2006г. и 2007 г. – взема участие в хуманитарна мисия в град Херат (Афганистан) – в испанска военно – полева болница.

1999 г. – хуманитарна мисия по правителствена задача по време на голямото земетресение в град Ада Базаръ  – Турция.

Награди:

–  Дамски кръст ІІ ст. за вярна служба под знамената

–  Mедал за участие в международна мисия на ISAF.

Сестра на годината за 2009 г.

ИЗДАТЕЛСТВО "ФОЗ"

e-mail:  press@foz.mu-sofia.bg

КОНТАКТИ

гр. София, ул. “Бяло море” №8 УМБАЛ “Царица Йоанна” – ИСУЛ ет. 5, 
тел. 02 9432 127

e-mail:  fph@foz.mu-sofia.bg

© Faculty of Public Health  2024          |            Защита на личните данни (GDPR)