Главно меню

КАТЕДРА "ЗДРАВНИ ГРИЖИ"

Доц. Мария Иванова Димитрова, дм

Доц. Мария Иванова Димитрова, дм

e-mail: m.dimitrova@foz.mu-sofia.bg

Родена през 1961 г. в гр. София. През 1983 г. се дипломира по специалността „медицинска сестра – общ профил” в Медицински колеж – София; през 1999 г. придобива образователно-квалификационна степен „бакалавър” по специалността „Здравни грижи” във ФОЗ – София; през 2002 г. в СУ „Св. Кл. Охридски” придобива степен „магистър”, специалност – „Образование на възрастни”. През 2010 г. се дипломира с втора магистърска степен специалност „Обществено здраве и здравен мениджмънт” във ФОЗ – София, а през 2012 г. придобива специалност „Медицинска педагогика”. Притежава образователна и научна степен „доктор” от 2014 г., от 2015 г. – доцент към Факултет по Обществено здраве, МУ – София.

Участие в проекти: проект на  УНИЦЕФ „Болници приятели на бебетата”;  участие в работна група за създаване на специализация и учебна програма на специалността „Консултант по кърмене, здравословно и диетично хранене”; обучавана за обучител по Българо-швейцарска програма за болнична хигиена; Българо-холандски проект по програма МАТРА – „Палиативни грижи”. Участва в три научноизследователски проекта финансирани от СМН на Медицински университет София по програма ГРАНТ.

Научен ръководител е на 5 докторанта, от които трима успешно защитили и 25 магистри-дипломанти.

Доц. М. Димитрова преподава на студенти с ОКС „Бакалавър“ по специалността „Медицинска сестра“ и ОКС „Магистър“ по специалността „Клинични здравни грижи“.

Направленията на научните изследвания са в областите на: теоретични и практически основи на сестринските грижи; потребности от грижи и превенция на усложненията при специални сестрински грижи; иновативни подходи при университетското обучение на медицинските сестри; управленски и организационни проблеми в дейността на екипите при осъществяване на здравни грижи.

Доц. Димитрова е член на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи; Научно дружество по медицинско образование; Българско национално дружество по обшествено здраве.  Автор и съавтор в над 70 публикации и една монография. Член на Общото събрание на Медицински университет – София.

ИЗДАТЕЛСТВО "ФОЗ"

e-mail:  press@foz.mu-sofia.bg

КОНТАКТИ

гр. София, ул. “Бяло море” №8 УМБАЛ “Царица Йоанна” – ИСУЛ ет. 5, 
тел. 02 9432 127

e-mail:  fph@foz.mu-sofia.bg

© Faculty of Public Health  2024          |            Защита на личните данни (GDPR)