Главно меню

КАТЕДРА "ЗДРАВНИ ГРИЖИ"

Гл. ас. Камелия Костадинова Богданова, дм

Гл. ас. Камелия Костадинова Богданова, дм

e-mail: k.bogdanova@foz.mu-sofia.bg

1997 г. завършва Полувисш медицински институт към Медицински Университет – София със специалност „Медицинска сестра“.

2005 г. придобива образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ и професионална квалификация „Ръководител на здравните грижи и преподавател в медицински колеж“.

2007 г. придобива образователно-квалификационна степен „Магистър“ и професионална квалификация „Мениджър на здравните грижи“.

2018 г. успешно защитава дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „Доктор“ на тема: „Качество на здравните грижи в лечебните заведения“.

2018 г. придобива специалност „Обществено здравеопазване“.

Започва работа в IV -та Кардиологична клиника на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД  Интензивно отделение през 1997 г.

От 2005 г. до 2009 г. работи в ДКЦ-V-ЕООД в Ортопедичен кабинет.

От 2010 г. до 2014 г. работи в Следоперативно отделение на Болница „Св. Екатерина“.

От 07.05.2014 г. започва работа като преподавател във Факултет по Обществено здраве, Катедра по Здравни грижи.

 2018 г. заема  академична длъжност „Асистент“.

 2020 г. заема академичната длъжност „Главен асистент“.

Основни научни направления и изследователски интереси: Качество и управление на здравните грижи, Здравни грижи в хирургия, Здравни грижи в психиатрия.

Гл. ас К. Богданова е участвала в 30 конференции и научни форуми и има публикувани  66  научни статии в български и международни издания.

Гл. ас. К. Богданова е била част от екипа на 5 научни проекта към МУ-София- СМН, -“ ГРАНТ”, като е била  Изпълнител докторант на проект с тема: „Разработване на модел за управленските функции на здравните грижи в болнична структура“, с висока оценка за научноизследователската работа.

Гл. ас К. Богданова е участвала в програма ERASMUS + „Fifth Joint International Week of TTK UAS“, Tallinn Health Care College, and the Academy of Security Sciences. 05.11.2018 – 09.11.2018, ERASMUS + “Staff Mobility”, University of Social Sciences in Lublin – WSNS (PL Lublin 10), 17.05 – 21.05.2021.

Гл. ас. К. Богданова е член на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи и притежава сертификат за професионална квалификация за извършване на качествени здравни грижи. Член е също така на Научно дружество по медицинско образование и Българско научно дружество по Обществено здраве.

 

ИЗДАТЕЛСТВО "ФОЗ"

e-mail:  press@foz.mu-sofia.bg

КОНТАКТИ

гр. София, ул. “Бяло море” №8 УМБАЛ “Царица Йоанна” – ИСУЛ ет. 5, 
тел. 02 9432 127

e-mail:  fph@foz.mu-sofia.bg

© Faculty of Public Health  2024          |            Защита на личните данни (GDPR)