Главно меню

КАТЕДРА "ЗДРАВНИ ГРИЖИ"

Проф. Иванка Костова Стамболова, дм

Проф. Иванка Костова Стамболова, дм

e-mail: i.stambolova@foz.mu-sofia.bg

Професор Иванка Стамболова работи в Катедрата по „Здравни грижи”  на ФОЗ” проф. Д-р Ц. Воденичаров,дмн” при МУ- София от 1996 г.

Завършва Медицински колеж гр. Варна през 1982 г., профил „детска медицинска сестра”. През 1990 г. Завършва Биологическия факултет на Софийски  университет ” Св. Климент Охридски”-ОКС „магистър”, специалност биология. Работи като преподавател в профил „Медицински сестри” на Медицински колеж Варна в периода 1991-1996г.. От 1996г след конкурс постъпва като асистент във „Факултет по обществено здраве” на МУ София. През 2001 г. има призната специалност по “Медицинска информатика и здравен мениджмънт”. Придобива втора магистърска степен по Обществено здраве и здравен мениджмънт през 2003 г. в МУ- София. Специализирала е Управление на здравните грижи по Проект на Програма ФАР в Обществени болници Париж. Има защитена пред ВАК докторска теза на тема: „ Организационни аспекти на сестринските грижи в първичната здравна помощ” през 2007г. От 2010 г е доцент и в периода 2010-2014г. е ръководител на катедра „Здравни грижи”. От 2015г. заема академична длъжност „професор” в същата катедра.

 Преподава на студентите в направление „Здравни грижи” и „Обществено здраве” в магистърските и бакалавърските програми във Факултета по обществено здраве при МУ–София. 

Научен ръководител на докторанти и на повече от 70 магистри-дипломанти. Научен консултант е на 12 успешно защитили докторанти. Проф. Стамболоа има принос в разработването на учебни програми и електронни форми на обучение в областта на здравните грижи и общественото здраве.

Проф. Стамболова е автор и съавтор на повечеот 180 научни публикации у нас и в чужбина, на 2 монографии, на 9 учебника и учебни помагала . Научните трудове на проф. Стамболова имат над 500 цитирания, вкл. от чуждестранни автори.

Научната продукция на проф. Стамболова е в областта на теоретичните основи и философия  на сестринството, здравните грижи при соматични, инфекциозни и психични заболявания, здравни проекти. . Проф. Стамболова е един от основоположниците на учебната дисциплина „Управление на здравните грижи” в България, въведена през 1996г. за първи път в МУ София. Проф. Стамболова има съществен научен принос в изучаване организацията и управлението на здравните грижи в извънболничната медицинска  помощ, качеството и ефективността на здравните грижи и тяхното управление в съответствие на развитието на медицинската наука и технологии, етиката и здравното законодателство у нас и страните от ЕС.

Проф. Стамболова е член на редакционната колегия на списание „Сестринско дело” и научен консултант на сп.„Здравни грижи”. Била е зам. Председанел на НСК на БАПЗГ, а понастоящем е член  на Управителния съвет на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи. Носител на престижната награда „Лесис кепра” за принос в развитието на сестринството в България.

Проф. Стамболова членува в Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи Тя е дългогодишен експерт по качество на професионалното обучение и образование към НАПОО.

ИЗДАТЕЛСТВО "ФОЗ"

e-mail:  press@foz.mu-sofia.bg

КОНТАКТИ

гр. София, ул. “Бяло море” №8 УМБАЛ “Царица Йоанна” – ИСУЛ ет. 5, 
тел. 02 9432 127

e-mail:  fph@foz.mu-sofia.bg

© Faculty of Public Health  2024          |            Защита на личните данни (GDPR)