Главно меню

КАТЕДРА "ЗДРАВНИ ГРИЖИ"

Ас.Илиана Иванова Соколова

Ас.Илиана Иванова Соколова

e-mail: i.sokolova@foz.mu-sofia.bg

Асистент Илиана Соколова е родена през 1976г. в гр. София. Завършва  22 СОУ „Г. С. Раковски“ – София през 1994г. Дипломирана е в специалност  „Акушерка” в  Медицински колеж – София през 1998г. През 2004г завършва ОКС „Бакалавър“ в специалност „Социални дейности“ във ВТУ – Стопански факултет – Велико Търново. През 2012г се дипломира в ОКС „Магистър“, специалност  „Управление на здравните грижи“ в МУ – ФОЗ „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ София. През 2018г. придобива специалност „Обществено здравеопазване” в МУ – ФОЗ  „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ – София.

Работи в ПСАГБАЛ „Св. София“ EAД, СБАЛАГ „Майчин дом“ ЕАД като акушерка в родилна зала и КАИЛ от 1998 – 2016г. Заема длъжността старша акушерка на послеродово отделение от 2012 – 2013г. След издържан конкурс през 2016г. е назначена за преподавател, а през 2020г заема длъжността „Асистент“ в Катедрата по здравни грижи на ФОЗ „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ при МУ – София. Владее английски и руски език.

Професионални и научни интереси, насочени в областта на обучението на студенти и здравните грижи в акушерството и гинекологията, анестезиологията и интензивната терапия,. Участва в повече от 20 научни публикации в областта на акушерските грижи при бременни и родилки в български и международни издания, в т.ч. самостоятелно и в екип. Член е на изследователските екипи на редица проекти по „GRANT“, финансирани от Медицински университет – София, Съвет по Медицинска наука. Участник е в конгреси, симпозиуми, форуми и конференции в страната и в чужбина, обучения в сферата на здравеопазването, както и проведени практики по програма на ЕС „ERASMUS+“.

Членува в Българско дружество по Акушерство и гинекология /БДАГ/, Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи /БАПЗГ/, Българско научно дружество по обществено здраве /БНДОЗ/.

ИЗДАТЕЛСТВО "ФОЗ"

e-mail:  press@foz.mu-sofia.bg

КОНТАКТИ

гр. София, ул. “Бяло море” №8 УМБАЛ “Царица Йоанна” – ИСУЛ ет. 5, 
тел. 02 9432 127

e-mail:  fph@foz.mu-sofia.bg

© Faculty of Public Health  2024          |            Защита на личните данни (GDPR)