Главно меню

КАТЕДРА "ЗДРАВНИ ГРИЖИ"

Проф. Галина Стамова Чанева, дм – ръководител на Катедрата по Здравни грижи при ФОЗ „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ на МУ – София. Проф. Г. Чанева, дм е назначена за асистент в МУ-София през 1996 година. През 2007 година защитава ОНС „Доктор“ по научна специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ на тема „Качество на сестринските грижи в болницата“. Научното звание „Доцент“ придобива през 2008 година от Висшата Атестационна комисия. Академичната длъжност „Професор“ заема през 2015 година във Факултета по Обществено здраве на МУ – София. Специалност по „Медицинска информатика и здравен мениджмънт“ придобива през 2002 година в МУ – София.  Притежава сертификат от Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи – 2012 година.

Ръководител е на пет научноизследователски проекта, финансирани от Съвета по Медицинска наука на МУ-София. Има над 200 публикации и 250 цитирания. Областите и направленията на научните изследвания са: качеството на здравните грижи; качеството на обучение по сестрински грижи; управление на здравните грижи; ефективността на управлението на здравните грижи и проблемите на специализираните сестрински грижи.

Член е на: Националния съвет по качество на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи; Българско научно дружество по обществено здраве; Българско дружество по медицинско образование.

Член е  на редакционните колегии на списание „Сестринско дело“ и „Здравни грижи“.

Награди: Грамота за заслуги към сестринските науки от Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи; почетен знак „SIGNUM LAUDIS“ на лента от МУ-София.

ИЗДАТЕЛСТВО "ФОЗ"

e-mail:  press@foz.mu-sofia.bg

КОНТАКТИ

гр. София, ул. “Бяло море” №8 УМБАЛ “Царица Йоанна” – ИСУЛ ет. 5, 
тел. 02 9432 127

e-mail:  fph@foz.mu-sofia.bg

© Faculty of Public Health  2024          |            Защита на личните данни (GDPR)