Главно меню

КАТЕДРА "ЗДРАВНИ ГРИЖИ"

Преп. Таня Сергеева Попова, дм

Преп. Таня Сергеева Попова, дм

e-mail: d.popova@foz.mu-sofia.bg

Завършила Медицински университет – гр. София специалност «Медицинска сестра» на образователно-квалификационна степен «специалист». През 2007 г. придобива образователно-квалификационна степен «Бакалавър» по специалност «Управление на здравните грижи», с професионална квалификация и правоспособност «Ръководител на здравните грижи и преподавател по медицинска практика», а през 2009 г. – образователно-квалификационна степен «Магистър» по «Управление на здравните грижи», с професионална квалификация и правоспособност «Мениджър на здравните грижи». През 2014 г. придобива квалификация «Офис-мениджър», специалност «Бизнес администрация» в Център за професионално обучение към «ЕГ Консулт» ООД, София. От 2002 г. до 2007 г. работи като медицинска сестра в Клиника по кардиология – Интензивно отделение на УМБАЛ “Александровска“ – ЕАД. От 2007 г. до 2014 г заема длъжността Старша медицинска сестра на Клиника по кардиология в същата болница. От 2014 до 2015 г. работи в МИ – МВР в като медицинска сестра в Клиника по кардиология – Интензивно отделение. От 2015 г. до момента заема длъжност преподавател по практика в МУ – Факултет по Обществено здраве, катедра «Здравни грижи». През 2018 г. придобива специалност «Обществено здраве», а през 2020 успешно защитава дисертационен труд на тема «Рискови фактори за сърдечно-съдови заболявания при деца и юноши – промоция, превенция и профилактика». През 2021 г. участва в Национална програма «Млади учени и постдокторанти».

Член на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи. Хоноруван преподавател към МУ – Факултет по обществено здраве през 2012 и 2014 г. Вътрешен одитор на система за управление на качеството в Клиника по кардиология в периода 2012 – 2014 г. Отличена с първо място на конкурса Професионалист по здравни грижи в категория Ръководител здравни грижи в УМБАЛ „Александровска” ЕАД за 2010 г. Наградена с първо място на конкурс „Ръководител здравни грижи за 2013 г.” на Регионално ниво. Наградена с първо място на конкурс „Ръководител здравни грижи за 2013 г.” на Национално ниво. Координатор по донорство към „Остеоцентър България” – ОЦБГ в периода 2009 – 2011 г. От 2016 г. Председател на Дружество МУ-София, ФОЗ към РК на БАПЗГ.

Научни интереси, насочени към изучаването на рисковите фактори за сърдечно-съдови заболявания при деца и възрастни, качество на здравните грижи и обучение на пациенти със заболявания на сърдечно-съдовата система. Автор на монография «Промоция на сърдечното здраве и превенция на рисковите фактори в детска и юношеска възраст». Съавтор на две учебни ръководства – «Сестрински грижи в очната практика» и «Сестрински грижи при ушно-носно-гърлени болести». Автор и съавтор на над 90 публикации в български и международни научни списания и сборници. Взела е участие в конференции с 30 доклада на български и английски език и в над 65 курса за следдипломно обучение.

ИЗДАТЕЛСТВО "ФОЗ"

e-mail:  press@foz.mu-sofia.bg

КОНТАКТИ

гр. София, ул. “Бяло море” №8 УМБАЛ “Царица Йоанна” – ИСУЛ ет. 5, 
тел. 02 9432 127

e-mail:  fph@foz.mu-sofia.bg

© Faculty of Public Health  2024          |            Защита на личните данни (GDPR)