Главно меню

КАТЕДРА "ЗДРАВНИ ГРИЖИ"

Ас. Димитрина Иванова Миликина

Ас. Димитрина Иванова Миликина

e-mail: d.milikina@foz.mu-sofia.bg

1995 г., завършва Полувисш медицински институт към Медицински Университет-София със специалност „Медицинска сестра“.

2004  г.-  придобива  висше образование-степен бакалавър ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”- специалност ”Социални дейности”

 

2009 г., придобива образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ и професионална квалификация „Ръководител на здравните грижи и преподавател в медицински колеж“.

2011 г., придобива образователно-квалификационна степен „Магистър“ и професионална квалификация „Управление на здравните грижи“.

2020 г. придобива специалност „Обществено здравеопазване“.

2021 г. придобива образователно-квалификационна степен „Магистър“, специалност „Логопедия “  към СУ „ Свети Климен Охридски

От 1995 г. работи в УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“-Клиника по спешна хирургия.

От 1999 г. работи в Отделение по интензивно лечение в КАИЛ  в  УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“.

От 2009 г . до 2017г. Старша медицинска сестра в Отделение по интензивно лечение в КАИЛ в УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“.

 

От 05.10.2017 г. започва работа като преподавател във Факултет по обществено здраве, Катедра по здравни грижи.

2020 г., печели конкурс и заема длъжност Асистент.

Основни научни направления и изследователски интереси са: Мениджмънт на качеството на здравните грижи в интензивните структури. Здравни грижи в интензивните структури.

Ас Д. Миликина  е участвала в 58 конференции и научни форуми и има публикувани  8 научни статии в български и международни издания.

Ас. Д. Миликина  е член на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи,член на УС на РК София-град. Притежава два  сертификата за професионална квалификация за извършване на качествени здравни грижи. Член е също така на Научно дружество по медицинско образование и Българско научно дружество по Обществено здраве.

ИЗДАТЕЛСТВО "ФОЗ"

e-mail:  press@foz.mu-sofia.bg

КОНТАКТИ

гр. София, ул. “Бяло море” №8 УМБАЛ “Царица Йоанна” – ИСУЛ ет. 5, 
тел. 02 9432 127

e-mail:  fph@foz.mu-sofia.bg

© Faculty of Public Health  2024          |            Защита на личните данни (GDPR)