Главно меню

КАТЕДРА "ЗДРАВНИ ГРИЖИ"

Доц. Деляна Петрова Хаджиделева, дм

Доц. Деляна Петрова Хаджиделева, дм

e-mail: d.hadzhideleva@foz.mu-sofia.bg

Доцент Деляна Хаджиделева е родена  на 02.04.1958 г. в гр. София.

През 1975 г. завършва  базово образование „Акушерка“ в ЦПМИ – София. От 1979 до 2003 г. работи като акушерка в родилна зала, с професионална квалификация по „Анестезиология, реанимация и интензивна терапия“  на  ПСАГБАЛ „Света София” ЕАД. През 2003 е назначена като преподавател в МК „Йорданка Филаретова“ в специалност „Акушерка“. През 2004 год. придобива ОКС „магистър“ по Обществено здраве и мениджмънт, а през 2007 г. и ОКС  „магистър“ по Управление на здравните грижи. От  2007 г. е преназначена в Катедра по Здравни грижи на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София и обучава студенти с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“. През 2014 г защитава дисертационен труд „Комуникации в акушерските грижи“ и получава научна степен „доктор по медицина“ по научна специалност “Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията”. През 2016 г придобива научно звание доцент и след конкурс е преназначена в същата катедра.  Има специалност по медицинска педагогика. Доц. Хаджиделева е водещ изследовател в научен проект по ГРАНТ-2018 и е участник в 6 други изследователски проекта, финансиран от Съвета по медицинска наука към МУ – София

Учебно-преподавателската дейност на доцент Хаджиделева е в сферата на нейната професионална подготовка и научни интереси. Лекционната й натовареност включва преподаване по профилираните дисциплини в бакалавърските програми  на специалностите Акушерка и Медицинска сестра,  и в магистърските програми по Управление на здравните грижи  и Здравословни и диетично хранене. Научен ръководител е на 6 докторанта, от които двама успешно защитили.

Член е на редица авторитетни научни и професионални организации: Българска асоциация на професионалистите по Здравни грижи (БАПЗГ); Българско научно дружество по Акушерство и гинекология, секция Акушерки (БНДАГ); Българското научно дружество по обществено здраве (БНДОЗ); Българско научно дружество по медицинско образование;

Научните ѝ интереси  са в областта на акушерството и гинекологията, репродуктивното здраве, неонатологията, професионалната комуникацията в акушерските грижи, мотивацията и ролята на професионалистите по здравни грижи, управлението на конфликти и обучението на студенти по специалността „Акушерка”. Автор е  на монографията „Комуникативна компетентност в акушерските грижи“ и  е съавтор в учебно помагало „Практикум по акушерски грижи при нормална бременност, нормално раждане и нормален пуерпериум“. Има над 80 научни публикации  и 30 цитирания в специализирани научни български и чуждестранни издания и участва в редица национални и международни академични форуми.

Участва в редколегията на списание „Сестринско дело“ издание на ЦМБ на МУ – София. Рецензент е на статии в списание „Здравни грижи“ на БАПЗГ.

ИЗДАТЕЛСТВО "ФОЗ"

e-mail:  press@foz.mu-sofia.bg

КОНТАКТИ

гр. София, ул. “Бяло море” №8 УМБАЛ “Царица Йоанна” – ИСУЛ ет. 5, 
тел. 02 9432 127

e-mail:  fph@foz.mu-sofia.bg

© Faculty of Public Health  2024          |            Защита на личните данни (GDPR)