Главно меню

КАТЕДРА "ЗДРАВНИ ГРИЖИ"

Доц. д-р Даниела Михайлова Гавраилова, дм

Доц. д-р Даниела Михайлова Гавраилова, дм

e-mail: d.gavrailova@foz.mu-sofia.bg

Доц. д-р Даниела Гавраилова, дм завършва с отличен успех Висшия медицински институт – гр.София, специалност „медицина”, образователно-квалификационна степен „магистър” през 1984 г. През 2005 г. придобива второ висше образование с образователно-квалификационна степен “Магистър” по специалността „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ в Медицинския университет – София. Започва работа като  ординатор-терапевт в БНМП при ОРБ – гр. Перник. От 1988 г до 2000 г работи в Клиника по метаболитни заболявания – ИСУЛ (МБАЛ “Царица Йоанна”), заемайки последователно длъжностите научен сътрудник ІІІ ст., редовен аспирант и ординатор-терапевт. От  2000 г до 2008г е зам.-директор в Медицински колеж – София, а от 2008 и понастоящем работи във Факултета по обществено здраве „Проф.д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ при Медицински университет – София, където е била експерт и преподавател. От 2017 г е доцент в същия факултет.

Доц. д-р Даниела Гавраилова, дм има придобити специалности по “Вътрешни болести” (1996 г) и“Ендокринология и болести на обмяната“ (2006 г).

От 1991 г. доц. д-р Даниела Гавраилова, дм притежава образователна и научна степен  „кандидат на медицинските науки” (понастоящем „доктор по медицина”) след успешно защитен дисертационен труд.

Доц. д-р Даниела Гавраилова, дм участва в изпълнението на национален проект „Подкрепа, рехабилитация и социална интеграция на хора с увреждания вследствие онкологични заболявания – създаване на дневен център в СБАЛО-ЕАД, гр. София” по програма BG2006/018-343.01.01 – Деинституализация посредством предоставяне на услуги за рискови групи на МТСП (2009 г) и проекти към Факултета по обществено здраве „Проф.д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ – „Информираност и обучение на студенти от специалност „акушерка” и акушерки за оценка на риска от възникване на постпартална депресия”(2017г) и „Изследване на дишането при жени в трудоспособна възраст (18-64 год) от сферата на здравните грижи“(2021г).

Членува в следните дружества: Българско дружество по хранене и диететика, Българско дружество по ендокринология, Научно дружество по медицинско образование,  Българско научно дружество по обществено здраве –БАНДОЗ

Автор е на учебно ръководство по Вътрешни болести, има над 53 научни публикации и  45 цитации.

Научните интереси на доц. д-р Даниела Гавраилова, дм са в областта на:вътрешната медицина, ендокринологията и болестите на обмяната, храненето и диететиката.

ИЗДАТЕЛСТВО "ФОЗ"

e-mail:  press@foz.mu-sofia.bg

КОНТАКТИ

гр. София, ул. “Бяло море” №8 УМБАЛ “Царица Йоанна” – ИСУЛ ет. 5, 
тел. 02 9432 127

e-mail:  fph@foz.mu-sofia.bg

© Faculty of Public Health  2024          |            Защита на личните данни (GDPR)