Главно меню

КАТЕДРА "ЗДРАВНИ ГРИЖИ"

Гл. ас. Боряна Трайчева Симеонова, дм

Гл. ас. Боряна Трайчева Симеонова, дм

e-mail: b.simeonova@foz.mu-sofia.bg

Гл. ас. Боряна Трайчева Симеонова, дм

Chief Assistant Boryana Traycheva Simeonova, dm

Завършва Медицински колеж „Й. Филаретова” – София, специалност „акушерка” през 1997г. През 2010г. завършва магистратура по управление на здравните грижи в МУ – ФОЗ гр. София. От 2011г. е преподавател в Катедра „Здравни грижи” при Факултет по обществено здраве на МУ-София, а от 2019г. е главен асистент. През 2016г. придобива научна степен „доктор” по „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията”, с дисертационен труд на тема – „Социални и здравни аспекти на превенцията на рака на маточната шийка”. През 2020г. придобива специалност „Обществено здравеопазване”. Участва в проект по „ГРАНТ-2018” на тема: Информираност и обучение на студенти от специалност „акушерка” и акушерки за оценка на риска от възникване на постпартална депресия”. Не членува в професионални асоциации. Автор и съавтор е на повече от 30 публикации, от които 1 монография и 1 учебно помагало в областта на акушерските грижи. Има над 20 цитирания. Участва в академични форуми и семинари.

ИЗДАТЕЛСТВО "ФОЗ"

e-mail:  press@foz.mu-sofia.bg

КОНТАКТИ

гр. София, ул. “Бяло море” №8 УМБАЛ “Царица Йоанна” – ИСУЛ ет. 5, 
тел. 02 9432 127

e-mail:  fph@foz.mu-sofia.bg

© Faculty of Public Health  2024          |            Защита на личните данни (GDPR)